เลขา ... เผย ... พืชกระท่อมพร้อมออก ปกป้องผู้ค้ากระท่อมไทย จำกัดการนำเข้าส่งเสริมการส่งออกเล็งสร้างเม็ดเงินจากตลาดโลก

     วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(เลขาธิการ ...) เปิดเผยถึงความคืบหน้าร่าง ...พืชกระท่อม .. …. ที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นมาตรการกำกับดูแลพืชกระท่อม โดยเป็นขั้นตอนหลังจากที่ได้มีการปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติดประเภท 5 ซึ่ง

ร่าง ...พืชกระท่อม .. …. มีขึ้นเพื่อกำหนดมาตรการกำกับดูแลการปลูกพืชกระท่อม การขาย การนำเข้าหรือส่งออกใบกระท่อมเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมถึงมาตรการป้องกันการใช้ใบกระท่อมในทางที่ผิด

     เลขาธิการ ... กล่าวว่า สถานะปัจจุบัน ของร่าง ...พืชกระท่อม .. …. ใกล้มีผลบังคับใช้แล้ว รอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งร่าง ... ดังกล่าว  มุ่งเน้นส่งเสริมพืชกระท่อมให้เป็นพืชเศรษฐกิจและการใช้ตามวิถีชุมชน และกำหนดมาตรการคุ้มครองไม่ให้บุคคลได้รับอันตรายจากการบริโภคใบกระท่อมหรือใช้ใบกระท่อมในทางที่ผิด เช่น ห้ามขายให้กับเด็กสตรีมีครรภ์ และห้ามขายในสถานศึกษา การขออนุญาตนำเข้าส่งออกพืชกระท่อมนอกจากนั้น ยังมีมาตรการสำคัญในการป้องกันการนำเข้าต้นกระท่อม ใบกระท่อมจากต่างประเทศ เพื่อปกป้อง การค้าใบกระท่อม และผลิตภัณฑ์กระท่อมของไทย รวมถึงการป้องกันไม่ให้ราคาพืชกระท่อมในตลาดตกต่ำ

     เลขาธิการ ... ยืนยัน ร่าง ... พืชกระท่อม จะส่งเสริมให้ประชาชนสามารถสร้างรายได้จากพืชกระท่อม การบริโภคตามวิถีชาวบ้าน การขายใบกระท่อม ทำได้เช่นเดิม และข้อสังเกตหนึ่งของประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อร่าง...พืชกระท่อม .. …. คือ ต้องการส่งเสริมให้เกิดข้อมูลวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจพัฒนาพืชกระท่อมสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เช่น ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชูกำลัง เป็นต้น ซึ่งสำนักงาน ... ได้ทำ MOU กับหน่วยงานต่าง ที่สนับสนุนในงานวิจัย การเพาะปลูก การแปรรูป พืชกระท่อม การนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ ให้มีความปลอดภัยในขั้นตอนการผลิต ตลอดจนการสร้างมาตรฐานที่ดีในการส่งออกไปยังประเทศอื่น

     เลขาธิการ ... กล่าวอีกว่า เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้กระท่อมให้เกิดประโยชน์แก่คนไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการออกประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ 11 ซึ่งได้กำหนดให้พืชกระท่อมที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร เป็นสิ่งต้องห้ามทำให้การนำเข้าต้องดำเนินการตามกฎกระทรวงของพระราชบัญญัติดังกล่าว ยกเว้นเฉพาะการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กระท่อมที่อนุญาตให้ทำได้เท่านั้น โดยมาตรการนี้ จะเป็นการป้องกันการนำเข้าต้นพันธุ์ และใบกระท่อมจากต่างประเทศได้ เพื่อให้ประชาชนสามารถผลิตและขายในประเทศได้ รวมทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้ราคาของพืชกระท่อมในตลาดตกต่ำ

     นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ... กล่าวในตอนท้ายว่า ร่าง ...พืชกระท่อม .. …. จะสนับสนุนการสร้างรายได้จากกระท่อมในทุกระดับ โดยมีกรอบป้องกันการเข้าถึงในส่วนเยาวชน สตรีมีครรภ์ โดยจะมีปัจจัยการควบคุมการนำเข้าเพื่อปกป้องผู้ค้ารายย่อย สถานประกอบการ และส่งเสริมเรื่องวิจัยเพื่อโอกาสทางเศรษฐกิจของกระท่อมโดยมองไปถึงการปลูกขายให้โรงงานอุตสาหกรรมนำไปแปรรูป และส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งมีบริษัทไทยทำอยู่บ้างแล้วก่อนหน้านี้ และคาดว่าจะขยายมากขึ้นหลังจากนี้

     สำหรับข้อกังวลของประชาชน เกี่ยวกับพืชกระท่อมที่ตอนนี้ไม่ผิดกฎหมายแล้ว กลัวว่าเยาวชนจะนำไปผสมสารเสพติดอื่น หรือที่เรียกว่า 4X100 นั้น ขอทำความเข้าใจว่าไม่สามารถทำได้ ซึ่งถ้าหากมีการผสมยาเสพติดตัวไหนกับกระท่อม ก็จะยึดที่มียาเสพติดตัวนั้นผสมอยู่ เช่น ผสมยาบ้า ก็จะมีความผิดในข้อหายาเสพติด เป็นต้น

     ทั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 สำนักงาน ... จะดำเนินการประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพื่อหารือถึงความเหมาะสมตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง ...พืชกระท่อม .. ….

ในการกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ในร่าง ...พืชกระท่อม .. …. เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุดและสามารถต่อยอดให้พืชกระท่อมสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับพืชกระท่อม โดยเน้นการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง เป็นสำคัญ