คุณสุกษม อามระดิษ นายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะผู้บริการทั้งภาครัฐและเอกชนจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ในการศึกษาดูงานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี ณ ห้องประชุมสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข นำโดยท่านผอ.สัญชัย ภัทรวรกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี