สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบเงิน อุดหนุนกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน แก่องค์กรสมาชิก ประจำปี 2567   โดยมี  ร้อยตำรวจโท  ดร.มนัส  โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  เป็นประธานในพิธี  ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3  ตึกนวมหาราช  สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แยกตึกชัย ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ  ได้อนุมัติการจัดสรรเงินอุดหนุนกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนแก่องค์กรสมาชิกกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนเป็นประจำทุกปี   โดยมอบให้คณะกรรมการฝ่ายโครงการและจัดสรรเงินทุน  ซึ่งมีแพทย์หญิงสุวณี  รักธรรม  ที่ปรึกษาสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธาน และได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดสรรเงินทุน  ประจำปี 2567 เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองโครงการ  4  ประเภท  เพื่อเสนอผลการพิจารณาให้ คณะกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน  และคณะกรรมการอำนวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ โดยจัดสรรเงินอุดหนุนแก่องค์กรสมาชิกกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนประจำปี 2567  จำนวน 101 องค์กร 101 โครงการ เป็นเงินจำนวน 2,902,900.- บาท (สองล้านเก้าแสนสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  ดังนี้.-
ประเภทที่ 1 โครงการเกี่ยวกับการสงเคราะห์
คุณเพ็ญพักตร์  ศรีทองเป็นประธาน จำนวน  13   องค์กร    13    โครงการ
ประเภทที่ 2 โครงการเกี่ยวกับการป้องกัน  และแก้ไขปัญหาสังคม
คุณจารุนันท์   อึ้งภากรณ์  เป็นประธาน จำนวน   15   องค์กร   15    โครงการ
ประเภทที่ 3 โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
คุณวิไลวรรณ  ลายถมยา  เป็นประธาน จำนวน 25  องค์กร  25  โครงการ
ประเภทที่ 4 โครงการเกี่ยวกับศาสนาและจริยธรรม
ดร.วิชัย  ไทยถาวร   เป็นประธาน จำนวน48   องค์กร48   โครงการ
โดยสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดส่งเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรสมาชิกในส่วนภูมิภาค  ภาค 2 – 12 และจัดพิธีมอบเงินอุดหนุนแก่องค์กรสมาชิกส่วนกลาง และองค์กรสมาชิกส่วนภูมิภาค ภาค 1   สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
ซึ่งในวันนี้  ท่านประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  ได้กรุณามอบเงินอุดหนุนกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน ประจำปี  2567  แก่องค์กรสมาชิกส่วนกลาง และ องค์กรสมาชิกส่วนภูมิภาค  ภาค 1