นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1) ครั้งที่ 2/2566

เพื่อพิจารณาข้อเสนอจากภาคเอกชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ในมิติต่างๆ เช่น ด้านการค้าการลงทุนอุตสาหกรรม ด้านแรงงาน ด้านการท่องเที่ยว ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ด้านผังเมือง (Smart City) ด้านพลังงาน ด้านอื่นๆ และรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อเสนอของ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2566 ให้ที่ประชุมทราบ ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา