5G Catalyst Technologies หรือ “5GCT” http://5gct.co พร้อมให้บริการ Urban Data Platform แพลตฟอร์มเดียวที่รวมความสามารถการบริหารการจัดการเมืองในรูปแบบ Data Visualization and Dashboard ที่ครบครัน ซึ่งเราเป็นสตาร์ทอัพไทยรายแรกและรายเดียวที่ชูนวัตกรรม Smart City ในSDG# 11 ของ United Nations ซึ่งถือเป็นเวทีระดับโลก พร้อมขยายความร่วมมือใน 10 เมืองทั่วประเทศไทยภายในปี2567

Urban Data Platform ถือเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรวบรวมข้อมูลเพื่อผู้บริหารเมืองสามารถจัดสรรทรัพยากรและบริหารจัดการเมืองผ่านข้อมูลดิจิทัล การแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์การเชื่อมโยงข้อมูลระบบการจราจรรวมถึงการวิเคราะห์สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการแสดงผลที่จุดเดียวได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ (Data Visualization and Dashboard) ส่งเสริมทำให้เกิดเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยข้อมูลดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติงานร่วมกับผู้นำเมือง ผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัด นำไปพัฒนา ออกแบบและช่วยปรับปรุงเมืองยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น ผ่านผู้นำความเป็นเลิศระดับโลก 5GCT ซึ่งคือเป็นไทยสตาร์ทอัพแรกที่ได้การคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานในงาน Sustainable Development Goals – SDGs หรือ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสำคัญของสหประชาชาติ (United Nations: UN) เพื่อทำให้โลกดีขึ้นภายในปี 2030 ผ่านการประชุมกลุ่ม SDG# 11 ของ United Nations ในหัวข้อทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน (Make Cities Inclusive, Safe, Resilient
and Sustainable) ที่ถูกจัดขึ้นที่เมืองดาวอส (Davos) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ SDG Labs ในช่วงการประชุม World Economic Forum ปี2022

ที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับฟังการบรรยายสรุปความคืบหน้าการนำเทคโนโลยีล้ำสมัย Urban Data Platform กับการบริหารเมืองอัจฉริยะที่เกิดขึ้นได้จริงผ่าน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ซึ่งรวมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมงาน Thailand 5G Summit 2022 : The 5G Leader in the Region ด้วยการเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการกับ NT ตั้งแต่ปี 2020 5GCT ได้เปิดตัวโครงการนำร่องเมืองอัจฉริยะที่เปิดใช้งาน 5G อย่างเป็นทางการครั้งแรกของประเทศไทยในบ้านฉาง จังหวัดระยอง โครงการนี้ได้รับการดัดแปลงอย่างกว้างขวางโดยประเทศเนื่องจากเป็นโซลูชันแรกที่ช่วยสร้างโซลูชันแบบรวมศูนย์ได้สำเร็จ โดยได้เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐที่สำคัญ มุ่งเน้นที่ความปลอดภัยและความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม และe-governance โดยวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญสำหรับรากฐานของแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองแบบเปิด สำหรับการเติบโตของเมืองในอนาคต

5GCT มีความมุ่งมั่นสานต่อความตั้งใจของ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ) ที่ต้องการให้อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย โดยเฟสแรกจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ปี 2565

คุณนิพัทธ์ ยมกิจ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี หรือ Chief Technology Officer กล่าวว่า “เราได้สร้างแพลตฟอร์ม เพื่อบรรลุภารกิจในการช่วยเหลือเมือง เพื่อให้เมืองเกิดความยืดหยุ่น (Interoperability) ในการบริหารงานและเทคโนโลยีที่ครอบคลุมทุกมิติของข้อมูลเมืองที่สำคัญจากหลายผู้ให้บริการ ให้มาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว ( All in One Single Platform ) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพลเมืองและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นให้ยั่งยืนผ่านแพลตฟอร์ม Urban Data Platform โดยร่วมมือกับพันธมิตรระดับชาติอย่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ผ่านโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อระบบการเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆเพื่อสร้างระบบนิเวศของเมืองเข้าด้วยกัน” .

คุณชาริณี แชนน่อน กัลยาณมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “ปีนี้เราได้ดำเนินการเริ่มติดตั้งแพลตฟอร์ม Urban Data Platform อัจฉริยะต้นแบบ 3 เมืองและตั้งเป้าที่จะขยายเป็น 10 เมืองภายในปี 2567 เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของพลเมืองและส่งเสริมเศรษฐกิจที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ด้วยการนำเคสในการปฏิบัติงานจริงไปจัดแสดงในงาน Sustainable Development Goals – SDGs เมืองดาวอส (Davos) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และที่ World Urban Forum เพื่อนำประเทศไทยและพลเมืองไทยไปสู่มาตรฐานเมืองระดับโลก”

สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ยังมีคำถามและสนใจทํางานร่วมหรือใช้งานแพลตฟอร์ม Urban Data Platform เพื่อนำไปติดตั้งทุกเมืองทั่วประเทศไทย รวมถึงผู้จัดจำหน่ายเทคโนโลยีอุปกรณ์ที่พร้อมร่วมงานสร้างเมืองอัจฉริยะ ( Smart City ) สามารถติดต่อได้ที่ Marketing@5gct.co สําหรับนักลงทุนติดต่อ ir@5gct.co