บอร์ด ป.ป.ส. ประชุม เร่งหน่วยงาน เจ้าหน้าที่
ทุกระดับทั่วประเทศ เรียนรู้แนวทางยึดทรัพย์
รับแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามประมวลกฎหมายใหม่

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (คณะกรรมการ ป.ป.ส.) ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทวงยุติธรรม ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. ในฐานะเลขานุการ เข้าร่วมประชุม

การประชุมในครั้งนี้มีวาระในการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์จากพืชกระท่อม ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. ได้รายงานความคืบหน้า จากการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และกองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ สำนักงาน อย. เพื่อพิจารณาการกำหนดค่ามาตรฐานของสารไมทราไจนินในผลิตภัณฑ์กระท่อมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค และการเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กัน โดยนายวิษณุ เครืองาม ในฐานะประธาน ได้มอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งกำหนดค่ามาตรฐานของสารไมทราไจนินในการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ ที่สนใจต่อยอดสร้างรายได้จากพืชกระท่อม

นอกจากนี้ได้มีวาระพิจารณาที่สำคัญ คือ การพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายแผนระดับชาติว่าด้วย การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีกรอบแนวคิดที่สำคัญ ที่เปลี่ยนกรอบความคิดจากสงครามยาเสพติดเป็นการใช้สาธารณสุขนำ และการเพิ่มมาตรการยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด ให้เป็น 1 ใน 6 มาตรการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ร่างแผนดังกล่าว

โดยเพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้รับฟังข้อเสนอของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และได้มอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นเจ้าภาพในการจัดเสวนาให้ความรู้เรื่องการยึดทรัพย์ตามมูลค่า ให้แก่หน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจนถึงระดับจังหวัดได้เรียนรู้ เพื่อความเข้มงวดในดำเนินตามมาตรการในทุกพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้มีการจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลส่งเสริมการสืบสวนการเงินเพื่อจัดการนายทุนผู้อยู่เบื้องหลังยาเสพติด ซึ่งต้องเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง หน่วยงานยาเสพติด หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานการเงิน เช่น ปปง. กรมบังคับคดี กรมสรรพากร เพื่อส่งเสริมให้การสืบสวนเส้นทางการเงินทำได้อย่างรวดเร็ว

โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ยังได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญ และดำเนินการตามมาตรการบำบัดรักษายาเสพติดเพื่อให้รองรับต่อประมวลกฎหมายใหม่ ที่ให้โอกาสผู้เสพที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดจะไม่เสียประวัติ โดยเพื่อรองรับแนวทางดังกล่าวการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดจะต้อง มียารักษาและบุคลากรทางแพทย์ที่เพียงรองรับผู้เข้าบำบัดรักษา ซึ่งจะมีการจัดประชุมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องและกระทรวงสาธารณสุข เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว