กรมการค้าต่างประเทศจัดประกวด รางวัล Agri Plus Award 2022 ชิงถ้วยพระราชทาน และเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร วัตถุประสงค์เพื่อ ยกระดับเกษตรไทยก้าวไกลสู่สากลกรมการค้าต่างประเทศ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นายชุตินันท์ สิริยานนท์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นางสาวสุภาวดี เชิดมณี ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม ร่วมกันแถลงข่าวโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล( Agri Plus Award 2022 ) ณ ห้อง Topaz Meeting Room ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

กรมการค้าต่างประเทศ” จัดประกวด รางวัล Agri Plus Award 2022 ยกระดับเกษตรไทยก้าวไกลสู่สากลกรมการค้าต่างประเทศ ได้จัดโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล Agri Plus Award 2022 ส่งเสริมเกษตรสร้างสรรค์ วัตกรรมสร้างเสริม เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษานักวิจัย ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ โดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (AP) จัดการประกวด Agri Plus Award 2022 ในครั้งนี้ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยต่อยอดจากการประกวด Agri Plus Award เมื่อปี 2019 เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก และสามารถส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย รวมทั้งสร้างโอกาสและขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มุ่งเน้นปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่เชิง “นวัตกรรม” เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทย และดำเนินการตามนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”โดยใช้กลยุทธ์ “ตลาดนำการผลิต” ของท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พาณิชย์ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ จากการเปิดรับสมัครที่ผ่านมา (ตั้งแต่ 7 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2565) มีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สูงถึง 165 ผลงาน โดยแบ่งเป็นประเภทอาหาร 105 ผลงาน และประเภทไม่ใช่อาหาร 60 ผลงาน โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะมีหลากหลาย อาทิ ผลิตภัณฑ์ประเภทขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อาหาร สำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ของใช้เพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ซึ่งในการคัดเลือกและตัดสินการประกวดจะมา จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ด้านนวัตกรรม ด้านการศึกษา ด้านตลาดและประชาสัมพันธ์ ด้านอาหาร ด้านกลยุทธ์การส่งออกและสร้างภาพลักษณ์องค์กร และพิจารณาการตัดสินการประกวดจากหลักเกณฑ์จาก (1) แนวความคิดและความโดดเด่นของสินค้าเกษตรที่นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์(2) ระดับนวัตกรรมในด้านความคิดสร้างสรรค์และแนวทางการขยายผลต่อยอดของนวัตกรรม (3) คุณค่าของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ สังคม และผู้มีส่วนได้เสีย และ (1) ความน่สนใจของรูปลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้นสำหรับการประกวด Agri Plus Award 2022 ในครั้งนี้ แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทยประเภทอาหาร แบ่งเป็นที่วางจำหน่ายแล้ว และที่มีต้นแบบและงานวิจัยรองรับ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม จากสินค้าเกษตรไทยประเภทไม่ใช่อาหาร แบ่งเป็นที่วางจำหน่ายแล้วและที่มีต้นแบบและงานวิจัยรองรับ โดยแต่ละประเภทการประกวดแบ่งเป็น 5 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รวมทั้งสิ้น 20 รางวัล โดยผู้ชนะเลิศทั้ง 4 ประเภท จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นอกจากนี้ ผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด จะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศอีกด้วยทั้งนี้ จะจัดให้มีพิธีประกาศผลและมอบรางวัลในเดือนกันยายน 2565 โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าวด้วยศักยภาพของสินค้าเกษตรไทยที่มีความพร้อมในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลก “โครงการ Agi Plus Award 2022 จึงเป็นโครงการฯ ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนพัฒนาสินค้าเกษตรไทยด้วยนวัตกรรมได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสามารถเพิ่มโอกาสในการต่อยอดสินค้าเกษตรไทยให้พัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป” นายพิทักษ์ฯ กล่าว โดยผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร ได้ที่ww.agiplusaward2022.com หรือ htps:/facebook.com/AgriPlusAward และสอบถามเพิ่มเติมโทร 084-517-6052