.
วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานย้อนรอยประวัติศาสตร์ “ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง” ครั้งที่ 18 โดยมี นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ หัวแหลมบ้านเขาชัน หมู่ที่ 7 จ.พัทลุง
.
รมว.พิพัฒน์ กล่าวว่า “ตามที่จดหมายเหตุเสด็จประพาส คราว ร.ศ. 108 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 หรือ พระพุทธเจ้าหลวง แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้ทรงอุทิศให้กับภารกิจของบ้านเมือง ทั้งด้านการเมือง การปกครอง การพัฒนาประเทศ อย่างอเนกประการ พระองค์ได้ทรงสอดส่องดูแล ทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์ อย่างใกล้ชิด ดังเห็นได้จากการเสด็จประพาสต้น และการเสด็จประพาสหัวเมืองอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะหัวเมืองปักษ์ใต้ตลอดแหลมมลายู ในปีพุทธศักราช 2432 หนึ่งในเส้นทางที่พระองค์เสด็จประทับแรม คือ หมู่เกาะสี่ เกาะห้า และบ้านเขาชัน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก”

“จากการเสด็จประพาสครั้งนั้นจึงถือเป็นปีสำคัญสำหรับเมืองพัทลุง ถือเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ที่ควรค่าแก่การจดจำไว้อย่างยิ่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรก ที่ได้ทรงเสด็จเยี่ยมพสกนิกรไพร่ฟ้าของแผ่นดินถึงถิ่นเมืองพัทลุง ที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงมาก และ การเสด็จประพาสหัวเมืองภาคใต้เต็มไปด้วยความยากลำบากอย่างยิ่ง เพราะการคมนาคมไม่สะดวกเช่นทุกวันนี้”

“การจัดงานย้อนรอยประวัติศาสตร์ “ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง” ครั้งที่ 18 เพื่อเป็นการย้อนรำลึกถึงประวัติศาสตร์อันสำคัญของจังหวัดพัทลุง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ในพื้นที่และนอกพื้นที่ ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่องค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมได้สัมผัสกับวิถีชีวิตทางธรรมชาติ” รมว.พิพัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย