สาธิตม.ศิลปากร เป็นเจ้าภาพจัดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 8 “

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 10 ..65 ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ .เมือง .นครปฐม ศาสตราจารย์ ดร. คณิต เขียววิชัย

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ให้เกียรติมาประธานในพิธีเปิดการประชุมเตรียมงานและแถลงข่าวการจัดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 8 “จินตนาการประสานภูมิปัญญา พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ ก้าวทันโลกดิจิทัล” (Satit Innovation and Creativity for Education 4.0) โดยในพิธีเปิดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 8 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 ..2565 ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร .นครปฐม ในครั้งนี้ได้จัดเป็นรูปแบบออนไลน์

โดยมี ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนสาธิตทั้ง 22 สถาบัน อาทิ

ผศ.สานิตย์ รัศมีผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ดร. ผกามาศ  นันทจีวรวัฒน์ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

รศ.พัชรี  วรจรัสรังสี ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมศึกษา, ผศ.ดร. นพดล กองศิลป์ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม), .ณัฐดนัย บุตรพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

(มัธยมศึกษา) และ ผศ.ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฯลฯ

 พร้อมกับการแสดงพิธีเปิด ชื่อชุดเริงอรุณถิ่นทวาสาธิตนิมิตรพรคเณศจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษาและประถมศึกษา)

    ทั้งนี้งานสาธิตวิชาการ นั้นเปรียบเสมือนเวทีการนำเสนอความก้าวหน้าและเผยแพร่ผลงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนสาธิตด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย ฯลฯ ยังเป็นความร่วมมือกันในงานด้านวิชาการจาก 22 สาธิต เพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าด้านการศึกษาของประเทศไทยในอนาคต

นอกจากนี้ทางผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรได้พา ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยทั้ง22 สถาบันเข้าเยี่ยมชมพระราชวังสนามจันทร์ สักการะองค์พระพิฆเนศ เพื่อความเป็นสิริมงคล