สมุทรปราการ-เทศบาลบางเมืองจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2566-2570 เพิ่มเติม

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 2 กันยายน 2565 ที่อาคารศูนย์พักรักษาใจเทศบาลตำบลบางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นาวาเอกอนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง ได้เป็นประธานการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566๋-2570 ที่ประชุมมี นายอิทธิชัย ชูเรณู ปลัดเทศบาลตำบลบางเมือง ในฐานะเลขานุการ ได้ทำหน้าที่แถลงระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งหมด 5 วาระโดยมี นายจักรกฤษ ยั่งยืน ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเมือง นายปราณวัฒน์ อุทัยเลิศ นายเลิศชาย ยั่งยืน รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง นายณรงค์พล ทองกร กำนันตำบลบางเมืองใหม่ ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมผู้นำชุมชน ประชาชน รวมถึงองค์กรและหน่วยงานต่างๆในเขตเทศบาลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันเป็นจำนวนมาก

ที่ประชุมได้มีการหารือเสนอแนวทางถึงระเบียบวาระการประชุมเรื่องพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม รวมถึงเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ต่างๆ ทั้งด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ที่จะนำมาพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามหลักการตามที่คณะผู้บริหารเทศบาลฯจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างคุรุภัณฑ์ ก่อนจะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเมืองต่อไปอีกครั้งว่าจะมีการปรับแผนดำเนินการอย่างใดต่อไป