เปิดรายชื่อ 5 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เสียงข้างมาก สั่งให้ พล.อ.ประยุทธ์ หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย ปมนายกฯ 8 ปี

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.2565 จากกรณี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ รับคำร้องขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่หรือไม่ จากกรณีครบวาระ นายกฯ 8 ปี พร้อมทั้งมีมติเสียงข้าง 5 ต่อ 4 ให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัตินายกฯ ตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค. 2565 จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยนั้น

สำหรับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก 5 เสียงที่ให้ พล.อ.ประยุทธ์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์, นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์, นายจิรนิติ หะวานนท์, นายวิรุฬห์ แสงเทียน และนายนภดล เทพพิทักษ์

ส่วนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เห็นว่าไม่ควรหยุดปฏิบัติหน้าที่ 4 เสียง คือ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ, นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม, นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ และนายปัญญา อุดชาชน