ไทยจับมือเวียดนามแน่นแฟ้น เดินหน้ายกระดับความร่วมมือปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 14

เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ... เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและประธานการประชุมทวิภาคีไทยเวียดนาม เรื่อง ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 14 โดยมีPol.Maj.Gen. Dinh Van Chuyen รองอธิบดีกรมตำรวจต่อสู้ยาเสพติด (The Counter Narcotics Police Department of Vietnam : CND) กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามและประธานร่วม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายไทยประกอบด้วยผู้แทนจากกอง/สำนักที่เกี่ยวข้อง โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่ประชุมฯ ผู้แทนฝ่ายไทยและเวียดนามได้รายงานสถานการณ์ยาเสพติดในทั้งสองประเทศ ข้อมูลข่าวสารสำคัญที่ได้จากการจับกุมและตรวจยึดยาเสพติดในห้วงที่ผ่านมา รวมถึงรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมทวิภาคีไทยเวียดนามฯ ครั้งที่ 13 โดยฝ่ายไทยได้รายงานความคืบหน้าการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนให้กับประเทศเวียดนามภายใต้โครงการสนับสนุนประเทศเพื่อนบ้านในการทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติด การดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนระหว่างประเทศเพื่อการป้องกัน     ยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และการสนับสนุนข้อมูลผลการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในคดีสำคัญให้กับประเทศเวียดนาม โดยฝ่ายเวียดนามได้แสดงความชื่นชมและขอบคุณฝ่ายไทยสำหรับการสนับสนุนต่าง ดังกล่าว

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือและมีมติเห็นชอบที่จะยกระดับความร่วมมือระหว่างกันในประเด็นต่าง ได้แก่ 1) การแลกเปลี่ยนข้อมูลคดียาเสพติดรายสำคัญ ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับนักค้ายาเสพติดข้ามชาติเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนจับกุมและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติด2) การแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดชนิดต่าง ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 3) การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปราม ป้องกัน และบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 4) การจัดทำแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ และการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาคผ่านกลไกศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย

ทั้งนี้ ฝ่ายเวียดนามได้แสดงความชื่นชมประเทศไทยที่ได้จัดตั้งวิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของประเทศต่าง ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งฝ่ายไทยได้ยืนยันความพร้อมในการที่จะจัดหลักสูตรต่าง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการรับมือกับปัญหายาเสพติดให้แก่เจ้าหน้าที่เวียดนาม ทั้งในกรอบความร่วมมือระดับทวิภาคีและพหุภาคีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายสมศักดิ์ เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำและได้ให้ความสำคัญในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ และการปราบปรามและการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติด ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเป็นจุดพักยา และ   เป็นทางผ่านในการลำเลียงยาเสพติดไปยังประเทศที่สาม ตลอดจนเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ