ทายาทผู้รับผลประโยชน์และชาวบ้านที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้านตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ที่ถูกทางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ดังกล่าวเบี้ยว ไม่จ่ายเงินสินไหมทดแทน หรือค่าจัดการศพ ให้แก่ทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตตั้งแต่ปี 2564-2565 จึงได้มารวมตัวกันเพื่อทวงเงินค่าจัดการศพที่ถูกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ค้างจ่าย รวมถึงทวงถามถึงความโปร่งใสในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ หลังทราบว่าทางสมาคมฯขาดสภาพคล่อง ไม่เหลือเงินในบัญชีเพียงพอจะดำเนินกิจกรรมของทางสมาคมฯต่อไปได้ เกรงว่าอาจจะมีการลอยแพสมาชิกที่ส่งเงินฌาปนกิจให้กับสมาคมฯมามากกว่า 10 ปี