กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาออนไลน์หลักสูตร “วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจให้ตรงใจลูกค้าด้วย Business Intelligence” เสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะให้ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ และสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 กรกฎาคม 2565 ทาง www.dbd.go.th

22 ก.ค.65 มีรายงานว่า นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า ปัจจุบัน ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะการบริหารจัดการข้อมูลที่มีการจัดเก็บ การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และการเข้าถึงข้อมูลที่ดี จะสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ หรือ Business Intelligence นับเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นระบบที่ช่วยให้องค์กรหรือบริษัทสามารถจัดการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกลยุทธ์และเทคโนโลยี และสามารถนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อช่วยกำหนดทิศทางและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เล็งเห็นความสำคัญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชิงพาณิชย์และระบบโลจิสติกส์สมัยใหม่ มาช่วยพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางธุรกิจ เพื่อรองรับกับการแข่งขันที่มีความรุนแรงมากขึ้น กรมฯ จึงเตรียมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์” หลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจให้ตรงใจลูกค้า ด้วย Business Intelligence ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) โดยเชิญที่ปรึกษาองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (คุณประเมศฐ์ ศตประสิทธิ์ชัย) มาร่วมบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรอัจฉริยะ ด้วย Business Intelligence กลยุทธ์การบริหารจัดการข้อมูล ช่วยลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ การใช้ข้อมูลในยุค PDPA และ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ การเชื่อมโยงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Power BI ช่วยชี้นำทิศทางธุรกิจ และตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เช่น คาดคะเนแนวโน้มความต้องการของผู้ใช้บริการในอนาคต เป็นต้น

 

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้และความเข้าใจ ในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรอัจฉริยะนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพด้านการวางแผนกลยุทธ์ การบริหารจัดการข้อมูลธุรกิจ ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลองค์กร เพื่อลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ นับเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ที่จะได้รับการพัฒนาธุรกิจของตนเองได้อย่างถูกจุด และสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันอีกด้วย

ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้นั้น นอกจากจะมีการวางแผนที่ดีแล้ว ผู้ประกอบการต้องมีความตื่นตัว มีไหวพริบพร้อมแก้ปัญหา และรับมือกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ ที่สำคัญคือการนำ “ข้อมูล” ที่มีอยู่มาใช้ในเชิงวิเคราะห์ เพื่อวางแผนในการพัฒนาองค์กร ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับลูกค้า และหน่วยงานภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว เสริมประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น อธิบดีกล่าวสรุป

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565) มีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 32,644 ราย

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจโลจิสติกส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5955 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th