อาเซียนหารือจีน มุ่งยกระดับความตกลง ACFTA ให้ทันสมัย ทั้งการเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติม คุ้มครองการลงทุน ส่งเสริม MSMEs เศรษฐกิจดิจิทัล และเศรษฐกิจสีเขียว ด้านไทย ย้ำ! ต้องเร่งศึกษาให้เสร็จก่อนเสนอรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน เห็นชอบ ก.ย.นี้ มั่นใจ! จะช่วยขยายการค้าและการลงทุนของทั้งสองฝ่ายมากขึ้น

22 ก.ค. 65 นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจาก อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม) ให้เป็นประธานฝ่ายอาเซียนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมกำกับการดำเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA-JC) ครั้งที่ 15 และการประชุม Special ACFTA-JC ครั้งที่ 2 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อติดตามการดำเนินการตามความตกลงการค้าเสรี (FTA) การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการค้า เเละแนวทางการยกระดับความตกลงฯ ให้มีความทันสมัย เพื่อตอบสนองกับสถานการณ์การค้าในปัจจุบัน

นางสาวโชติมา กล่าวว่า การประชุม ACFTA-JC ถือเป็นกลไกสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามความตกลง ระหว่างอาเซียนกับจีน (ACFTA) ของคณะทำงานย่อยในเรื่องต่างๆ อาทิ คณะทำงานด้านมาตรฐาน คณะทำงานด้านการลงทุน และคณะทำงานด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า นอกจากนี้ ยังหารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของสมาชิกความตกลงให้มีความทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น และแนวทางการบรรเทาปัญหาที่เกิดจากอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี โดยเฉพาะจากฝ่ายจีน

นางสาวโชติมา เพิ่มเติมว่า อาเซียนกับจีนอยู่ระหว่างหารือเพื่อยกระดับความตกลง ACFTA โดยมีสิ่งที่ต้องดำเนินการ คือ การเจรจาเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติม การเปิดเสรีและคุ้มครองการลงทุน เเละการหารือความร่วมมือในสาขาอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจของทั้งสองฝ่าย อาทิ การอำนวยความสะดวกทางการค้า การส่งเสริม MSMEs เศรษฐกิจดิจิทัล และเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งจะต้องร่วมกันจัดทำการศึกษาก่อนที่จะเริ่มการเจรจา โดยที่ประชุม Special ACFTA – JC จึงได้หารือในเรื่องดังกล่าว ซึ่งไทยในฐานะประธานร่วม ได้กล่าวย้ำว่า ต้องเร่งดำเนินการศึกษาให้แล้วเสร็จก่อนเสนอให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ให้ความเห็นชอบในเดือนกันยายนนี้ เพื่อให้สามารถประกาศเริ่มการเจรจาต่อไป เเละเชื่อมั่นว่าการยกระดับความตกลงฯ จะช่วยขยายการค้าและการลงทุนของทั้งสองฝ่ายเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ จีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของอาเซียนมาตั้งแต่ปี 2552 โดยในปี 2564 การค้าระหว่างอาเซียนกับจีนมีมูลค่า 668,961 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 29.11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยอาเซียนส่งออกไปจีน มูลค่า 280,538 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 28.30% และการนำเข้าจากจีนไปยังอาเซียน มูลค่า 388,424 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 29.69% สำหรับในช่วง 5 เดือนแรก (ม.ค. – พ.ค. 2565) การค้าระหว่างไทยกับจีน มีมูลค่า 44,621.92 ล้านเหรียญสหรัฐ (1.6 พันล้านบาท) โดยไทยส่งออกไปจีน มูลค่า 15,156.35 ล้านเหรียญสหรัฐ (499 พันล้านบาท) และการนำเข้าจากจีน มูลค่า 29,465.58 ล้านเหรียญสหรัฐ (984 พันล้านบาท) สินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ยางพารา ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ