สคบ.กับ การควบคุมโฆษณาเครื่องรางของขลัง

เมื่อวันที่2 ธันวาคม 2565 เวลา9.30 น. ณ.ห้องประชุม 1. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ)

สคบ.โดย คณะกรรมการว่าด้วยโฆษณาได้มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการป้องกันหรือระงับยับยั้งความเสียหายหรืออันตรายอันจะเกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค พิจารณาศึกษาและยกร่าง “กฎกระทรวงควบคุมการโฆษณาเครื่องรางของขลัง”

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจได้มีการโฆษณาขายสินค้าประเภทเครื่องรางของขลังทาง “สื่อออนไลน์”
กันอย่างแพร่หลายและมีการใช้ข้อความโฆษณาหรือชักชวนให้ผู้บริโภคจำนวนมากหลงเชื่อโดย”ผู้ประกอบธุรกิจ” ใช้ข้อความที่ยากแก่การพิสูจน์ มีการอวดอ้างสรรพคุณเชิงอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ เป็นเรื่องความเชื่อ ทำให้ผู้บริโภคหลงเชื่อและได้รับความเสียหาย แต่การโฆษณาสินค้าประเภท
ดังกล่าวยังไม่มีหน่วยงานใดกำกับดูแลโฆษณาดังกล่าวเป็นการเฉพาะ
ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันหรือระงับยับยั้งความเสียหายหรืออันตรายอันจะเกิดกับผู้บริโภคอันเกิดจากการโฆษณา สินค้าหรือบริการ (ประเภท เครื่องรางของขลัง ) สคบ. จึงมอบหมายให้คณะอนุกรรมการป้องกันหรือระงับยับยั้งความเสียหายหรืออันตรายอันจะเกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค พิจารณาในเรื่องดังกล่าว

โดยวันนี้ นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ (อัยการศาลสูงจังหวัดสมุทรปราการ) ประธานคณะอนุกรรมการป้องกันหรือระงับยับยั้งความเสียหายหรืออันตรายอันจะเกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ที่ประชุมได้มีมติดังนี้

1. “ การโฆษณาเครื่องรางของขลัง”
มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. สคบ. ควรพิจารณาออก ”ข้อกำหนด
หรือ กฎกระทรวง เพื่อควบคุมดูแลการโฆษณาเครื่องรางของขลัง “ เพื่อไม่ให้
ผู้บริโภคได้รับความเสียหายหรือได้รับอันตรายจากการโฆษณาเครื่องรางของขลัง
3. เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ก่อน
ยกร่าง “ข้อกำหนด”หรือ”กฎกระทรวง”เพื่อควบคุมการโฆษณาเครื่องรางของขลังต่อไป