สมศักดิ์ หารือ ชื่นมื่น เน้นส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง ป.ป.ส. ไทยและเวียดนาม

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการต้อนรับและหารือข้อราชการกับผู้แทนจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คือนายเล ถั่น ลอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเวียดนาม และพลตำรวจโท เล ก๊วก หุ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนาม พร้อมด้วย นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยนายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) มอบหมายให้นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เข้าร่วมกับนายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ณ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)

โดยในเวลา 15.00 น. นายเล ถั่น ลอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเวียดนาม พร้อมคณะ ได้เยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและเวียดนามในด้านกระบวนการยุติธรรม และการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางศาลในเรื่องทางแพ่ง จากนั้นเวลา 15.30 น. พลตำรวจโท เล ก๊วก หุ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนาม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลภารกิจด้านยาเสพติดของเวียดนาม ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและเวียดนามด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การโอนตัวนักโทษ และการบริหารจัดการเรือนจำ ซึ่งทางฝ่ายเวียดนามได้แสดงความชื่นชม ป.ป.ส. ในการจัดการกับปัญหายาเสพติด นับตั้งแต่ทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกันในความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการควบคุมยาเสพติดในปี 2541 และได้มีการประชุมทวิภาคีด้านยาเสพติดร่วมกันมาแล้วถึง 14 ครั้ง โดยในครั้งที่ 15 ฝ่ายเวียดนามยินดีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ

นอกจากนี้ ยังได้แสดงความขอบคุณที่ไทยสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ (Letter of Agreement: LoA) ให้แก่ประเทศเวียดนามมาตั้งแต่ปี 2558 รวมแล้วมากกว่า 33 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เวียดนามในการรับมือกับปัญหายาเสพติด และฝ่ายเวียดนามยังแสดงความชื่นชม ป.ป.ส. ที่มีการส่งผู้แทนไปประจำการ ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงฮานอย เพื่อทำหน้าที่ประสานงานด้านยาเสพติดระหว่างกัน ส่งผลให้ความร่วมมือด้านการควบคุมยาเสพติดประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง มีการจับกุมยาเสพติดและผู้ต้องหาได้เป็นจำนวนมาก

โอกาสนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้แสดงความขอบคุณและชื่นชมรัฐบาลเวียดนามที่ให้ความร่วมมือในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังมาโดยตลอด โดยเฉพาะการสกัดกั้นสารโซเดียมไซยาไนด์ (Sodium Cyanide) สารเบนซิลคลอไรด์ (Benzyl Chloride) และสารเบนซิลไซยาไนด์ (Benzyl Cyanide) ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังได้หารือในประเด็นความร่วมมือด้านยาเสพติดที่สำคัญอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่

1) แสดงความขอบคุณฝ่ายเวียดนามที่จะเป็นเจ้าภาพศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย (Safe Mekong Coordination Center : SMCC) และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อรับรองแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ กัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
2) ประเทศไทยยืนยันที่จะสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการ LoA ในปีต่อ ๆ
3) ประเทศไทยได้ริเริ่มจัดตั้งวิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ (International Narcotics Control College : INCC) ซึ่งประเทศไทยยินดีจัดหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมให้กับเจ้าหน้าที่จากทุกประเทศ รวมถึงประเทศเวียดนามด้วย

โดยท้ายนี้ นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ได้กล่าวขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของผู้แทน ป.ป.ส. ไทย ในฐานะอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านควบคุมยาเสพติด ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เป็นอย่างดีมาโดยตลอด