สมศักดิ์ จับมือ ขุนคลัง เชื่อมโยงฐานข้อมูลนำเข้า – ส่งออก ตามมาตรฐาน เป็นไปตามกฎหมายเพื่อพืชกระท่อมสู่ตลาดโลก

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมกับ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมเป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง และสำนักงาน ป.ป.ส.

เพื่อประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. 2565 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตและการแจ้งสำหรับการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการนำเข้าหรือส่งออกใบกระท่อม จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการบังคับใช้กฎหมาย โดยมีนายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. และนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นผู้ลงนาม

พร้อมด้วย ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ สมาคมเจ้าของเรือไทย สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย บริษัทโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกว่า 100 คน ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)

ความร่วมมือในการลงนามระบบ National Single Window หรือ NSW ระบบนี้จะช่วยในการตรวจสอบผู้ขออนุญาตศุลกากรในเรื่องการนำเข้า – ส่งออก เพราะผู้ขอต้องผ่านการตรวจสอบจากฐานข้อมูลของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สำนักงาน อย.) สำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปกระท่อม และ ฐานข้อมูลจากสำนักงาน ป.ป.ส. สำหรับผลิตผลพืชกระท่อม

เช่น ใบสด ใบแห้ง สารสกัด และผลกระท่อม ทำให้ผู้ขออนุญาตสามารถขอได้ผ่านระบบออนไลน์ ลดขั้นตอนเอกสาร สะดวกมากยิ่งขึ้น และยังจะช่วยลดปัญหาผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลของพืชกระท่อมที่ไม่ทราบที่มา เป็นประโยชน์แก่ประชาชน เกษตรกร และโดยเฉพาะผู้ส่งออก

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “ป.ป.ส. มีหน้าที่สนับสนุนนโยบายกระท่อม ตาม พรบ.พืชกระท่อม พ.ศ. 2565 และเห็นว่าการ mou นี้ จะช่วยสร้างประโยชน์ในะระยะยาว โดยระบบนี้จะทำให้ทราบข้อมูลการส่งออกกระท่อมของสามารถนำไปวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ เปรียบเทียบความต้องการของตลาดต่างประเทศ กับการส่งเสริมการผลิตพืชกระท่อม ให้มีความเหมาะสม

เพราะ ตามนโยบายของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ต้องการผลักดันส่งเสริมให้ พืชกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจโลกเพราะเล็งเห็นประโยชน์ของพืชกระท่อมมีประโยชน์หลายอย่าง ตลาดต่างประเทศก็สนใจ โดยในช่วงที่ผ่านมาก็ได้พยามผลักดันพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับสารไมทราไจนีนในใบกระท่อม เพื่อให้ผู้ปลูกพืชกระท่อมได้นำไปต่อยอดเพิ่มมาตรฐานในการปลูกพืชกระท่อมต่อไป”