นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ประจำปี 2564 โดยมีนายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำคณะผู้บริหารเข้ารับรางวัล ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564 เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศและดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่ง PEA ได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันได้รับรางวัล 171 แห่ง

สำหรับในปี 2564 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้รับโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) จำนวน 66 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานในส่วนภูมิภาค จำนวน 64 แห่ง สำนักงานใหญ่ ได้แก่ อาคาร 50 อาคาร 51 จำนวน 2 แห่ง ระดับดีมาก (G เงิน) จำนวน 2 แห่ง รวมทั้งสิ้น 68 แห่ง พร้อมรับรางวัลโล่เกียรติคุณที่ทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มอบให้กับ PEA ที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง