ชลบุรี-“ธวัชชัย”ผู้ว่าฯชลบุรี นำคณะผู้บริหาร พยาบาล ถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติณ โรงพยาบาลชลบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เมื่อเวลา 08.30 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวประภัสรา ศรีทอง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ข้าราชการพยาบาล ร่วมพิธีเปิดงาน วันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2565 ณ โรงพยาบาลชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

วันพยาบาลแห่งชาติ เป็นวันสำคัญยิ่งสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศไทย เพื่อให้เหล่าผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ได้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าแก่สังคม

โดยวันที่ 21 ต.ค. เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระชายาในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงเป็นพระราชมารดาของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงสำเร็จการศึกษาด้านวิชาการพยาบาลจากโรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์และการพยาบาลไข้ (ปัจจุบันคือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

จากนั้นทรงศึกษาเพิ่มเติมที่วิทยาลัยซิมมอนส์ และสถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซทท์ ณ เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรงมีส่วนสำคัญต่อการเสริมสร้างและพัฒนางานด้านสุขอนามัยแก่ประชาชนในประเทศไทย ด้วยทรงตระหนักในปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนด้านสุขอนามัย โรคภัยต่าง ๆ ของประชาชนในชนบทที่ห่างไกล คณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศจะได้พร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตลอดจนพร้อมใจกันประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติคุณให้แผ่ไพศาล

โรงพยาบาลชลบุรีจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้น ประกอบด้วยพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นิทรรศการพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ท่าน ที่มีต่อวิชาชีพพยาบาลและการสาธารณสุข นิทรรศการวิชาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน

และมีการจัดประชุมวิชาการเรื่อง “กฎหมาย PDPA กับการปฏิบัติงานบริการด้านสุขภาพของบุคลากรทางการพยาบาล” โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถจากกลุ่มงานป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยกิจกรรมบรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความเปี่ยมสุขและรอยยิ้ม ของเหล่าพี่น้องพยาบาล