“อลงกรณ์”ประกาศตั้งศูนย์ประสานงานเพชรบุรีโมเดลสัปดาห์หน้า พอใจผลการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน 9 ตำบลในอำเภอบ้านแหลม

วันนี้ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับประเทศ พร้อมด้วยนายณฐกร สุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตร และดร.เรืองแสง ห้าสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเพชรบุรีโมเดล นายธนิก พุทธธรรมโชติ คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ.ลงพื้นที่ 8 ตำบลของอำเภอบ้านแหลมได้แก่ ตำบลท่าแร้ง ตำบลท่าแร้งออก ตำบลบางแก้ว ตำบลปากทะเล ตำบลบางขุนไทร ตำบลบ้านแหลมและตำบลแหลมผักเบี้ย ประชุมภาคเช้าและภาคบ่าย เพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบลและนโยบายโครงการสำคัญๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงเกษตรในส่วนภูมิภาค อบต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตร เกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรแปลงใหญ่ ศพก.วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์นาเกลือ ผู้นำชุมชนมุสลิม ผู้แทนAIC ทีมอาสาสมัครเพชรบุรีโมเดล และเกษตรกร เข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่งโดยนายอลงกรณ์กล่าวภายหลังการประชุมแสดงความพอใจต่อการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นของทุกภาคส่วนที่พร้อมจะเดินหน้าทำงานร่วมกันภายใต้กลไกใหม่คือคณะกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบลซึ่งจะเป็นคานงัดสร้างจุดเปลี่ยนของการพัฒนาภาคเกษตรกรรมสู่มิติใหม่ ทั้งนี้จะมีการเปิดสำนักงานประสานงานการขับเคลื่อนเพชรบุรีโมเดลในสัปดาห์หน้าเพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนทุกตำบลโดยมี ดร.เรืองแสง ห้าสกุล ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเพชรบุรีโมเดล


“กระทรวงเกษตร.ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกระทรวงมหาดไทยและทุกภาคีภาคส่วนในการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบลเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรและชุมชน เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาหนี้สินและความยากจน โดยมีการส่งเสริมทั้ง3สาขาเกษตรคือพืช ประมงและปศุสัตว์ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของแต่ละตำบลภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรฯ ได้แก่ ตลาดนำการผลิต เทคโนโลยีเกษตร 4.0 เกษตรปลอดภัย เกษตรยั่งยืน เกษตรมั่นคง การบูรณาการทำงานเชิงรุกทุกภาคส่วน และเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่ 7,255 ตำบลทั่วประเทศ”