เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ที่ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายสมควร ชูไสว ประธานสภา อบจ.ได้เรียกสมาชิกเปิดประชุมสภา อบจ. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

ที่ประชุมมี คณะผู้บริหารนำโดย น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ นายสุนทร ปานแสงทอง นายสมลักษณ์ ควรสงวน แล ดร.รัชชานนท์ ทองอร่าม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล น.ส.ชนม์ทิดา อัศวเหม เลขานุการ นายก อบจ. พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมประชุมครบ 36 เขต โดยมีระเบียบวาระการประชุม 4 วาระ ร่วมถึงวาระอื่นๆ

ในการประชุม สภามีมติเห็นชอบถึงระเบียบวาระสำคัญหลายเรื่อง ประกอบด้วยเรื่องญัตติขอรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา และวาระสำคัญคือเรื่อง ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับดำเนินการจัดหาถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือและบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน กรณีจังหวัดได้ประกาศให้พื้นที่ๆประสบอุทกภัยน้ำท่วมเป็นภัยวิบัติ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจึงมีมาตราการเร่งเยี่ยวยาต่อไป