“อลงกรณ์”เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
เร่งขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบลลุยหนัก 2วัน 19ตำบล หวังใช้”เพชรบุรีโมเดล”เป็นตัวอย่างนำร่องทั่วประเทศ

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับประเทศ พร้อมด้วยนายณฐกร สุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตร และดร.เรืองแสง ห้าสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเพชรบุรีโมเดล ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 11 ตำบลวันนี้ (17 ต.ค.) เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบลมีวัตถุประสงค์ในการสร้างการรับรู้แนวทางการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบลในจังหวัดเพชรบุรีและนโยบายโครงการสำคัญๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงเกษตรในส่วนภูมิภาค สำนักงานพาณิชย์จังหวัด อบต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตร เกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรแปลงใหญ่ ศพก.วิสาหกิจชุมชน ผู้แทนAIC และทีมอาสาสมัครเพชรบุรีโมเดล ฯลฯ.เข้าร่วมประชุม
ในพื้นที่ 11 ตำบลได้แก่ ตำบล ดอนยาง หนองขนาน
หาดเจ้าสำราญ ประชุมที่วัดถิ่นปุรา ตำบลนาพันสามและหนองพลับ ประชุมที่วัดนาพรม ตำบลช่องสะแก บางจาน นาวุ้ง โพไร่หวาน ประชุมที่อบต.ช่องสะแก และ ตำบลโพพระ สำมะโรง ประชุมที่วัดลาดโพธิ์

นายอลงกรณ์และคณะมีกำหนดการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องในวันที่ 18 ตุลาคม ที่ตำบล บ้านแหลม บางครก ท่าแร้ง ท่าแร้งออก บางแก้ว ปากทะเล บางขุนไทร และแหลมผักเบี้ย ทั้งนี้จะมีการประชุมครบทั้ง8อำเภอของเพขรบุรีภายในเดือนนี้และเดือนหน้า

นายอลงกรณ์กล่าวว่า คณะกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบลอยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับชาติโดยมีดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ทั้งนี้คณะกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบลเป็นกลไกใหม่ในการยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและหนี้สินของเกษตรกรโดยการผนึกพลังทุกภาคส่วนในหมู่บ้านตำบลโดยยึดหลักการพัฒนาโดยชุมชนเพื่อชุมชนเพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีศักยภาพมากขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยหวังว่าเพชรบุรีจะเป็นโมเดลต้นแบบนำร่องของทุกหมู่บ้านตำบลทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบลครบทั้ง7,255ตำบลใน76จังหวัดแล้ว กลไกดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่เล็กที่สุดลึกที่สุดและสำคัญที่สุด


ก่อนหน้านี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีและคณะได้จัดประชุมแบบทางไกลร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมเพชรบุรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบลกับ93ตำบล 8 อำเภอเมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมาถือเป็นการคิกออฟออกสตาร์ทที่เพชรบุรีเป็นจังหวัดแรก
จากนั้นวันที่11ตุลารมได้จัดประขุมในระดับพื้นที่ตำบลต้นมะม่วง ตำบลหนองโสน ตำบลธงชัย ตำบลบ้านหม้อและตำบลบ้านกุ่ม ที่อบต.บ้านหม้อ เป็นครั้งแรก.