จากปัญหาขยะในเขตพื้นที่เทศบาลนครฯ จำนวนเกือบ 100 ตัน เทศบาลนครสมุทรปราการ จึงจัดตั้งศูนย์การกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ (Refuse Derfived Fuel ) หรือ RDF
บริเวณถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

ปัจจุบันได้เปิดเดินเครื่องทำงานแบบเต็มรูปแบบแล้ว สามารถรองรับการจัดการขยะได้จำนวน 160 ตันต่อวัน โดยมีขั้นตอนกระบวนการ หลังจากรถเก็บขยะกลับจากชุมชนต่างๆ เข้ามายังศูนย์กำจัดขยะ เพื่อช่างบันทึกปริมาณน้ำหนักขยะ แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการคัดแยกขยะ ประเภทก้อนหิน เหล็กไม้ หรือวัสดุอื่นที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ นำออกโดยใช้แรงงานคน ก่อนที่จะเข้าขบวนการผ่านเครื่องระบบการคัดแยกขยะเข้าสู่ขบวนการหมักปุ๋ยจุลินทรีย์ โดยระบบเครื่องจะทำการคัดแยกขยะที่เป็นพลาสติกเข้าสู่กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงขยะอัดก้อนรอจำหน่ายนับว่าเป็นขยะรีไซเคิลที่ถูกเก็บรวบรวมอย่างมีประสิทธิภาพ ลดในสภาวะกลิ่นและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

ระบบจัดการคัดแยกขยะ RDF เป็นกระบวนการที่ทันสมัยใช้เครื่องจักรที่มีคุณภาพมาจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างเป็นระบบได้มาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดภาระค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ รวมทั้งยังนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยใหม่ อีกทั้งยังเป็นการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุอนามัยของประชาชนสามารถสร้างมูลค่าและแก้ปัญหาขยะในชุมชนได้อย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม