คปภ. จับมือ ชาวปากน้ำ รณรงค์ปลุกพลังนักบิดทำประกันภัย พ.ร.บ. ตั้งเป้านำร่องนิคมอุตสาหกรรมและนักบิดในจังหวัดสมุทรปราการ สู่การทำประกันภัย พ.ร.บ. 100%

คปภ. รณรงค์นำร่องนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง รุกนิคมอุตสาหกรรมบางปู บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. พร้อมตั้งเป้าหมายจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่ที่มีการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. 100%

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า วันนี้ (12 ตุลาคม 2565) ได้มอบหมายให้ นายชัยยุทธ มังศรี รองเลขาธิการ
ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม คปภ. ปลุกพลังนักบิด เปิดโลกใหม่ให้คุ้มครองด้วยประกันภัย พ.ร.บ. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลุกพลังและรณรงค์เชิงรุกในพื้นที่นำร่องนิคมอุตสาหกรรมแก่เจ้าของรถ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และหันมาใส่ใจทำประกันภัย พ.ร.บ. ภายใต้โครงการรณรงค์เชิงรุกในพื้นที่นำร่องเพื่อส่งเสริมการทำประกันภัย พ.ร.บ. อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ (นายภูธนะ ชมภูมิ่ง) รองประธานฝ่ายบริหาร บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(นายวิชัย ศักดิ์สุริยา) พร้อมทั้ผู้ช่วยผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมบางปู (นายสัญญา จันทร์โท) ผู้แทนส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ อาสาสมัครประกันภัย เข้าร่วมงาน ณ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน5) จ.สมุทรปราการ

​​โดยนางสาวสิริพักตร์ สุวรรณทัต ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการว่า เนื่องจากสถิติที่ผ่านมา พบว่าข้อมูลการจดทะเบียนรถสะสมภาพรวมทั้งประเทศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 มีรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนจำนวนกว่า 22 ล้านคัน ซึ่งเป็นรถที่จัดให้มีการประกันภัย พ.ร.บ. เพียง 14 ล้านคัน หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของรถที่จดทะเบียนทั้งหมด จากข้อมูลการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย (1 มกราคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565 ) ได้มีการเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถมากถึง 5,289 ราย คิดเป็นจำนวนเงินกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนรถที่ไม่จัดทำประกันภัย พ.ร.บ. จำนวนมาก โดยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ประสบภัยนั้นเกิดจากรถจักรยานยนต์ กล่าวได้ว่าการจัดกิจกรรม “คปภ. ปลุกพลังนักบิด เปิดโลกใหม่ให้คุ้มครองด้วยประกันภัย พ.ร.บ.” ในครั้งนี้ จะสร้างความตระหนักให้กับประชาชนให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกันภัย พ..
มากยิ่งขึ้น โดยได้เน้นกลุ่มเป้าหมายคือผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมการทำประกันภัย พ.ร.บ. อย่างยั่งยืน และผลักดันให้ทุกพื้นที่มีการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. อย่างเต็มรูปแบบ

​ ​นายชัยยุทธ มังศรี รองเลขาธิการ คปภ. ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ได้กล่าวว่า การประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือประกันภัย พ.ร.บ. ถือเป็นประกันภัยภาคบังคับที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถทุกคันทุกประเภทต้องจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อเป็นหลักประกันให้กับผู้ประสบภัยจากรถทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร รวมถึงคนเดินเท้า อีกทั้งสำนักงาน คปภ. ได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนด้านประกันภัย พ.ร.บ. ในหลากหลายมิติอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น การปรับเพิ่มวงเงินความคุ้มครองตามประกันภัย พ.ร.บ. จากเดิม 300,000 บาท ให้ได้รับความคุ้มครองสูงสุด 504,000 บาท การขยายช่องทางการจำหน่ายประกันภัย พ.ร.บ. ให้ประชาชนสามารถซื้อหรือต่อประกันภัย พ.ร.บ. ที่สะดวกยิ่งขึ้น อาทิ ช่องทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียน เคาน์เตอร์เซอร์วิสใน 7-11 นอกเหนือจากการซื้อผ่านตัวแทน หรือนายหน้าประกันภัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย พ.ร.บ. สำหรับรถจักรยานยนต์ที่มีระยะเวลาความคุ้มครองระยะยาว 3 – 5 ปี เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเป็นการเพิ่มทางเลือกแก่ประชาชน รวมถึงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมการขนส่งทางบก เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศในการตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ ก่อนชำระภาษีรถยนต์ประจำปี

​​สำหรับกิจกรรมที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ท่านเลขาธิการ คปภ. (ดร.สุทธิพล
ทวีชัยการ) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์) ได้ให้เกียรติเป็นประธานร่วมในพิธีแถลงข่าว และผนึกกำลังกับภาคีเครือข่าย ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ท่านเลขาธิการ คปภ. (ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ) ร่วมกับนางสาวประภาศรี พิษณุพงควิชชา ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยอง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการฯ ดังกล่าว ณ จังหวัดระยอง รวมถึงเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ท่านรองเลขาธิการ คปภ. ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ (นายชัยยุทธ มังศรี) ร่วมกับนาย
ไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการฯ ดังกล่าว ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งนับเป็นก้าวที่สำคัญของโครงการที่มีการขยายผลมาสู่ส่วนภูมิภาค

​​สำนักงาน คปภ. เล็งเห็นว่า จังหวัดสมุทรปราการเป็นเมืองที่สำคัญทางเศรษฐกิจและมีแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญหลายแห่ง อีกทั้งเป็นจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ในพื้นที่เขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดสมุทรปราการมีความพร้อมที่จะเป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องในการปลุกพลังและส่งเสริมประชาสัมพันธ์เรื่องประกันภัย พ.ร.บ. ให้ตระหนักถึงความสำคัญ รับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับจากการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. รวมทั้งตั้งเป้าหมายผลักดันให้จังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่ในการทำประกันภัย พ.ร.บ. เต็มรูปแบบ 100% และจากข้อมูลการจดทะเบียนรถของจังหวัดสมุทรปราการ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 พบว่ามีรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนสะสมจำนวน 79,784 คัน ซึ่งเป็นรถที่จัดให้มีการประกันภัย พ.ร.บ. เพียง 50,455 คัน หรือ ประมาณร้อยละ 63.24 ของรถที่จดทะเบียนทั้งหมดเท่านั้น

​ ​ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้  ได้มีการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ควบคู่ไปกับการให้ความบันเทิงแก่ผู้เข้าร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรม Roadshow การสร้างการรับรู้ด้านประกันภัย พ.ร.บ. ในย่านชุมชนใกล้นิคมอุตสาหกรรม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงกิจกรรมรณรงค์ ที่จัดให้มีการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากประกันภัย พ.ร.บ.
การออกบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้จากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมินิคอนเสิร์ตจากคุณอาม ชุติมา

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. มีความเชื่อมั่นว่า การผนึกกำลังร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในวันนี้ เปรียบเสมือนเป็นการร่วมมือร่วมใจและปลุกพลังเพื่อสื่อสารถึงประชาชน โดยเฉพาะเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองทุกคน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและรับรู้ถึงประโยชน์ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของการทำประกันภัย พ.ร.บ. โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับงานโครงการ และประกันภัย พ.ร.บ. รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://wsumvp.com และ Facebookกองทุนทดแทนผู้ประกันภัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : สายด่วน คปภ. 1186