โฆษกรัฐบาลเผย ความคืบหน้าหน่วยงานภาครัฐจ่ายเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บกรณีเหตุโศกนาฏกรรม จ.หนองบัวลำภู รวม 13,927,555 บาท “นายกฯ” กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแล เยียวยา จ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์โดยเร็ว

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่ จ.หนองบัวลำภู ของหน่วยงานภาครัฐขณะนี้ว่า ได้เร่งดำเนินการมอบเงินเพื่อช่วยเหลือ ตามข้อสั่งการของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยล่าสุดวันนี้ (9 ต.ค. 65) 4 หน่วยงานภาครัฐ มีความคืบหน้าการจ่ายเงินให้กับช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตกรณีเหตุดังกล่าวรวม 13,927,555 บาท และมีหน่วยงานที่กำลังเร่งดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้ได้รับผลกระทบ ดังนี้

1. คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี โอนเงินช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพและเงินทุนเลี้ยงชีพให้กับทายาทผู้เสียชีวิต จำนวน 34 ราย ๆ ละ 2 แสนบาท รวมเป็นเงิน 6,800,000 บาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมถึงผู้ก่อเหตุและบุคคลในครอบครัวซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน

2. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือรวม 3,960,000 บาท โดยมอบเงินให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 110,000 จำนวน 36 ราย ส่วนผู้บาดเจ็บ 10 ราย อนุมัติในหลักการให้เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามรักษาจริง

3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และหน่วยงานในสังกัด ให้ความช่วยเหลือรวม 582,000 บาท แบ่งเป็น 1) พม. รายละ 10,000 บาท จำนวน 47 ราย รวมเป็น 470,000 บาท 2) พ.อช. รายละ 1,000 บาท จำนวน 47 ราย รวมเป็น 47,000 บาท และ 3) สมาชิกกองทุนชุมชน 74,000 จำนน 3 ราย เป็นเงิน 222,000 บาท

4. สำนักงานประกันสังคม ให้ความช่วยเหลือรวม 2,585,555 บาท โดยอนุมัติ/มอบแล้วเมื่อวันที่ 7-8 ต.ค. 65 ดังนี้ 1) สิทธิประกันสังคม 7 ราย รวมจำนวนเงิน 2,425,555 บาท (เงินเข้าวันที่ 20 ต.ค. 65) 2) กระทรวงแรงงาน มอบเงินช่วยเหลือ รายละ 5,000 บาท จำนวน 32 ราย รวมเป็นเงิน 160,000 บาท

“นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานที่มีกำหนดจะมอบเงินช่วยเหลือในวันที่ 11 ต.ค.65 หลังพิธีพระราชทานเพลิงศพ เช่น สำนักงานจังหวัด สำนักงานจัดหางาน กองทัพบก เป็นต้น รวมทั้งมีหน่วยงานที่อยู่ระหว่างการอนุมัติเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแล เยียวยาจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ฯ โดยเร็วต่อไป” นายอนุชาฯ กล่าว

นายอนุชาฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่มีการสอบถามถึงการเปิดช่องทางการรับบริจาคกรณีเหตุการณ์ที่จังหวัดหนองบัวลำภูนั้น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงว่า เมื่อมีสาธารณภัยต่าง ๆ เกิดขึ้น จะมีประชาชนที่มีความประสงค์จะร่วมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย แต่ยังไม่มีช่องทางที่จะร่วมดำเนินการเช่นนั้นได้ ดังนั้น ที่ผ่านมาเมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จึงได้เปิดช่องทางให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสในการร่วมให้ความช่วยเหลือ โดยการรับบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคต่อไป ทั้งนี้ สถานะของเงินกองทุนในปัจจุบันมีเพียงพอที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยกรณีต่าง ๆ อยู่ด้วยแล้ว โดยเงินที่ได้รับบริจาคจะเป็นส่วนเพิ่มจากที่ผู้ประสบภัยได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามกฎหมายอยู่แล้ว ไม่ใช่กรณีที่รัฐบาลไม่จัดงบประมาณช่วยเหลือแล้วมาเปิดให้ประชาชนบริจาค ซึ่งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยฯ เป็นกองทุนที่มีมานานแล้ว โดยการดำเนินการนำเงินไปบริจาคมีการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เข้มงวด มีการตรวจสอบย้อนหลังได้ นอกจากนี้ ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อเป็นการให้คนไทยได้แสดงความห่วงใยและเป็นการร่วมส่งกำลังใจถึงเพื่อนร่วมชาติด้วยกัน ซึ่งช่องทางของรัฐบาลเป็นอีกทางเลือกเท่านั้น