นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายปรีดา เชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี และ นายก อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายกษมา ท่าอิฐ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ต.ท่าอิฐ และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ท่าอิฐ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมขังและให้การช่วยเหลือประชาชนบริเวณชุมชนมัสยิดท่าอิฐ หลังระดับน้ำท่วมสูงจากสถานการณ์ที่ฝนตกหนักอย่างหนักในพื้นที่ตำบลท่าอิฐ ประกอบกับปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูง จึงทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบางจุดเป็นจุดเสี่ยงที่ต้องเร่งดำเนินการเสริมแนวกระสอบทราย เพื่อช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

หลังจากนายสุธี ผู้ว่านนทบุรี ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย และเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ประกาศวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด ซึ่งตำบลท่าอิฐ อยู่ในเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ได้แก่ หมู่ที่ 1-10 ตำบลท่าอิฐ เกิดเหตุจากอุทกภัย สาเหตุจากพายุ “โนรู” ประกอบกับภาวะฝนตกหนัก และฝนตกสะสมต่อเนื่อง ส่งผลให้มีน้ำไหลหลากผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.30-0.60 เมตร ทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 19.00 น. ซึ่งภัยดังกล่าวเป็นสาธารณภัย ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน บ้านเรือน พื้นที่การเกษตร สิ่งสาธารณประโยชน์ และความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว