หน้าแรก สังคมรอบทิศ ทอ.แต่งตั้งทีมโฆษกปี 66 มุ่งเน้นสื่อสารถูกต้อง ชัดเจน ทันเหตุ การณ์และสร้างสรรค์

ทอ.แต่งตั้งทีมโฆษกปี 66 มุ่งเน้นสื่อสารถูกต้อง ชัดเจน ทันเหตุ การณ์และสร้างสรรค์


พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ คนที่ 29 ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งทีมโฆษกกองทัพอากาศเพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภารกิจของกองทัพอากาศในปีงบประมาณใหม่นี้อย่างเป็นทางการโดยทีมโฆษกยังเป็นทีมเดิมทั้ง 8 คน แต่มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งและเพิ่มผู้ช่วยโฆษกกองทัพอากาศมาเสริมทีมอีก 1 คน รวมเป็น 9 คน ดังนี้

โฆษกองทัพอากาศ 2 คน ประกอบด้วย
– พลอากาศตรี บุญเลิศอันดารา รองผู้บัญชา การโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
– พลอากาศตรี ประภาสสอนใจดี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

รองโฆษกกองทัพอากาศ 3 คน ประกอบด้วย
– พลอากาศตรี อภิรัตน์รังสิมาการ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
– นาวาอากาศเอก วีรชนนรานุต ผู้อำนวยการ
กองประชาสัมพันธ์สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
– นาวาอากาศเอกสุรินท์นาท เจริญจิตต์ นายแพทย์กองศัลยกรรมโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

ผู้ช่วยโฆษกกองทัพอากาศ 4 คน ประกอบด้วย
– นาวาอากาศโทหญิง
จิรายุ ด้วงนุ้ย หัวหน้าแผนกสื่อสารมวลชนกองประชาสัมพันธ์สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
– นาวาอากาศตรี ณัฐนัยจันทร์เปล่ง รองหัวหน้าแผนกโครงการและงบประมาณ กองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผนกรมยุทธการทหารอากาศ
– เรือากาศเอกหญิง
ศวลี เปล่งวิทยา นายทหารกิจการอาเซียน แผนกกิจการอาเซียน กองบรรเทาสาธารณภัยสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
– เรืออากาศโทหญิง
วัชรีภรณ์ สร้อยทองนายทหารกิจการทูตทหารและศึกษาต่างประเทศ แผนกกิจการทูตทหารและศึกษาต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ

การปฏิบัติงานของทีมโฆษกกองทัพอากาศในปีนี้ จะยังคงมุ่งเน้นการชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ อย่างถูกต้องชัดเจน ทันเหตุการณ์พร้อมทั้งพัฒนาแนวทางการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ เพื่อถ่าย ทอดข่าวสารการปฏิบัติภารกิจและการพัฒนากองทัพอากาศในมิติต่างๆ สู่การรับรู้ของประชาชนในวงกว้างต่อไป