เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 พลอากาศเอกอลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกหญิงพรรณประภา วัณณรถ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ นำกำลังพลของกองทัพอากาศ ร่วมบรรจุสิ่ง ของอุปโภคบริโภคลงในถุงยังชีพ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ที่กองทัพอากาศรับผิด ชอบ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพลจิตอาสากองทัพอากาศและสมาชิกสมาคม แม่บ้านทหารอากาศร่วมบรรจุถุงยังชีพดังกล่าว ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ดอนเมืองนอกจากนี้แล้ว ยังได้มอบหมายให้ ผบ.คปอ. นำ ฮ.EC725 ขึ้นบินสำรวจสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ โรงเรียนการบินกองบิน และหน่วยสนามของกองทัพอากาศทั่วประเทศติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง พร้อมระดมทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันท่วงทีในทุกรูปแบบตามสถานการณ์และบูรณาการ ความร่วมมือกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างใกล้ชิด

โดยในห้วงที่ผ่านมาหน่วยของกองทัพอากาศ ได้ดำรงความต่อเนื่องในการช่วยเหลือประชาชน จากสถานการณ์อุทกภัยทั้งในขั้นเตรียมความพร้อมและขั้นเผชิญเหตุโดยจัดกำลังพล ยานพาหนะ และทรัพยากรต่างๆเข้าพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน และสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มขีดความสามารถ อาทิ การอพยพประชาชนและขนย้ายสิ่งของไปยังพื้นที่ปลอดภัยการนำอาหาร น้ำดื่ม ชุดยาสามัญประจำบ้านและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำหลาก และน้ำท่วมขังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ตลอดจนการบรรจุกระสอบทรายเพื่อทำผนังกั้นน้ำในพื้นที่เสี่ยง เป็นต้น

ในวันเดียวกันนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศยังได้มอบหมายให้ พลอากาศเอก วรกฤต มุขสี ผู้บัญชาการ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานด้านบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เดินทางไปยังกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำเฮลิคอปเตอร์ EC725 ของกองทัพอากาศบินสำรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือ GIS (Geographic Information System) ซึ่งกองทัพอากาศพัฒนาขึ้นมาสร้างแบบจำลองระดับน้ำ และทิศทางการไหลของน้ำเพื่อประเมินสถานการณ์ และวางแผนให้ความช่วยเหลือประชาชนในห้วงต่อไป