ที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลบางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ นายสุพจน์ เนตรวิเชียร และ นายพีระ พรหมสว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง ได้ร่วมกันเป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบางโฉลงใน หลักสูตรการสานชะลอมไม้ไผ่ โดยมี สิบตำรวจเอกยุทธชัย ป้องหมู่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง เป็นผู้กล่าวรายงาน ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ของประชาชนในพื้นที่ จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมุ่งเน้นตามความเหมาะสม กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง จึงได้จัดทำโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มต่าง ๆ ในหลักสูตรการสานชะลอมไม้ไผ่ ให้กับกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบางโฉลง เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ และนำไปพัฒนาอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มุ่นคง และยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ให้ความสนใจเข้ามารับการอบรมองค์ความรู้เกี่ยวกับการสานชะลอมไม้ไผ่ เพื่อให้ชาวบ้านนำความรู้ความสามารถในการสานชะลอมไม้ไผ่ ไปประกอบอาชีพ และนำไปพัฒนาต่อยอดอาชีพสร้างรายได้ให้ชาวบ้านอย่างยั่งยืนต่อไป นายสุพจน์ เนตรวิเชียร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง ได้เปิดเผยว่า การสานชะลอมไม้ไผ่ ของกองสวัสดิการสังคม เพื่อเป็นการต่อยอดของเนื้องาน ซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วที่เราได้จัดอบรมการทำไข่เค็มไว้ ต่อมาท่านนายกได้มีดำริ ว่าจะทำอย่างไร ไข่เค็ม ที่จัดอบรมไปแล้วนั้นจะทำอย่างไรให้เพิ่มมูลค่าของสินค้าได้ จึงได้เกิดแนวคิดในเรื่องการสานชะลอมไม้ไผ่ขึ้น เพื่อนำไปใส่สินค้าคือไข่เค็มที่ชาวบ้านช่วยกันผลิตขึ้นได้ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า ซึ่งเรามีตลาดน้ำบางโฉลงซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวของตำบลบางโฉลง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ศาลเจ้าพ่อหลวง เราก็จะนำส่งที่ต่อยอดตรงนี้ไปวางจำหน่าย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาจับจ่ายใช้สอยกัน สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าของชาวบ้านในชุมชนของเราต่อไป

สุทธิวิทย์ ชยุตม์วรกานต์ ผู้สื่อข่าวสมุทรปราการ