รฟฟท. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ 4 สถาบันการศึกษา

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ 4 สถาบันการศึกษา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง (CT Depot) บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับ 4 สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และวิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยระบบราง ผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางระบบรางในภูมิภาค โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดร.รัญญา ชุปวา ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร ผู้แทนจากวิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีจาก มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมทั้งผู้บริหารเข้าร่วมลงนาม

บริษัทฯ และ 4 สถาบันการศึกษาได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากร องค์ความรู้ด้านงานวิจัยรวมทั้งนวัตกรรมระบบรางร่วมกัน โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลาง หรือฮับระบบรางของภูมิภาค โดยบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ซึ่งเป็นระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสู่ปริมณฑล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการขนส่งทางราง ยกระดับมาตรฐานการให้บริการประชาชน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ด้วยมาตรฐานในระดับสากล มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่ม ด้วยการพัฒนาการให้บริการควบคู่กับการเดินรถไฟฟ้าที่มีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ เพิ่มความรู้และทักษะที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อระบบคมนาคมขนส่งทางรางแก่หน่วยงานภายนอกด้วยความเข้มแข็งในการพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของประเทศในด้านระบบขนส่งทางรางที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งภายในประเทศและภูมิภาค เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางของภูมิภาคต่อไปในอนาคต ซึ่ง 4 สถาบันการศึกษานี้ เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านงานวิจัยและนวัตกรรมจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ได้ร่วมมือด้านวิชาการในครั้งนี้ รวมถึงกำหนดแผนการพัฒนาหลักสูตร Upskill & Reskill ในงานระบบราง โดยเน้นสร้างทักษะด้านระบบขนส่งทางรางระดับสูง และเปิดอบรมให้กับผู้ที่สนใจทั้งในและต่างประเทศ

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง แหล่งเรียนรู้ระบบขนส่งทางราง สร้างบุคลากร พัฒนาประเทศ

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการลูกค้า 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง รถไฟฟ้าสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง