สภา อบจ.สมุทรปราการไฟเขียวขยายถนนป้อมพระจุลฯ-ติดกล้อง CCTV เขต อ.เมือง

วันที่ 27 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายสมควร ชูไสว ประธานสภา อบจ.ได้เรียกสมาชิกเปิดประชุมสภา อบจ. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

ที่ประชุมมี คณะผู้บริหารนำโดย น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ นายสุนทร ปานแสงทอง นายสมลักษณ์ ควรสงวน แล ดร.รัชชานนท์ ทองอร่าม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล น.ส.ชนม์ทิดา อัศวเหม เลขานุการ นายก อบจ. พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมประชุมครบ 36 เขต โดยมีระเบียบวาระการประชุม 15 วาระ ร่วมถึงวาระอื่นๆ

ในการประชุม สภามีมติเห็นชอบถึงระเบียบวาระสำคัญหลายเรื่อง ประกอบด้วย เรื่องการโอนทรัพย์สินอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองให้เทศบาลนครสมุทรปราการดูแล ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการขยายถนนทางหลวง หมายเลข 303 (สามแยกพระสมุทร์เจดีย์ – ป้อมพระจุลจอมเกล้า) ช่วงที่ 4 ในเขตพื้นที่ ต.แหลมฟ้าผ่า ญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภา ไว้สำหรับติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV ) ในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง และโครงการศูนย์การเรียนรู้และแปรรูปปลาสลิด เพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์โอทอป “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รวมถึงโครงการอื่นทั้งด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอีกหลายโครงการ โดยทุกโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อมุ่งเน้นให้ชาวสมุทรปราการได้ใช้สอยเป็นประโยชน์ ส่งผลในด้านคุณภาพชีวิตที่ดีกับประชาชนต่อไป