ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ นางสาววันดี เชยนาค นายกเทศมนตรีตำบลบางบ่อ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง

กิจกรรมมี นางชยาภรณ์ เที้ยวพันธ์ ปลัดเทศบาลฯ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าว โดยมีครอบครัวต่างๆในเขตเทศบาลฯ จำนวน 15 ครอบครัวๆละ 3 คน ประกอบด้วยพ่อแม่ลูก รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งหมด 45 คน

นอกจากนี้ยังมี นายวีระ ภัทรศิริกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางบ่อ นายอวยชัย สีแดง เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ภายในกิจกรรมได้มีร้องรำทำเพลง พร้อมวาดรูปสถาบันครอบครัวและทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความสามัคคีเป็นหมู่คณะ จากนั้นจึงได้ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ โดยมีข้าราชการตำรวจจาก สภ.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง มาเป็นวิทยากรบรรยายและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเทศบาลมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่นเข้มแข็งหล่อหลอม ขัดเกลาครอบครัวในสมาชิกให้มีความรักใคร่ เลี้ยงดูอบรม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมีการพัฒนาตามวัยและเติบโตเป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพต่อสังคมต่อไป