“..ศาสนาของเรานี้ เรียกว่าคงเส้นคงวา หนาแน่นตลอดเวลา สด ๆ ร้อน ๆ ด้วยมรรค ผลนิพพาน ถ้านำไป ปฏิบัติจะเป็นผู้ครองธรรมเหล่านี้ไม่สงสัย

ในขณะเดียวกันกิเลส ก็เป็น อกาลิโก มีตลอด เวลาเช่นเดียวกัน ในหัวใจดวงเดียวกัน นั้นแหละกับธรรม ที่สถิตอยู่

เอื้อมไปทางกิเลส คิดไปทางกิเลสจะเป็น กิเลสขึ้นมาทันทีสด ๆ ร้อน ๆ เหมือนกันกับ ธรรม ไม่ได้ผิดแปลกกัน

ทั้งสองอย่างนี้เหมือน แขนซ้ายแขนขวา เอื้อมไปทางธรรมเป็น ธรรม เอื้อมไปทางกิเลส เป็นกิเลส จากใจดวง เดียวนี้ เป็นอย่างนั้นนะ

เพราะฉะนั้นให้พากัน เอื้อมไปทางอรรถ ทางธรรมบ้าง เราจะมี สาระเป็นที่พึ่งเป็น พึ่งตายตัวเอง ”

โอวาทธรรมหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน