เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 ก.ย. 2565 ที่โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ สมาคมไทยบิสป้าได้จัดพิธีมอบรางวัล Thai-BISPA Awards 2022 ซึ่งเป็นเวทีระดับประเทศในเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทยในงาน Thai-BISPA Day 2022 เสริมสร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนและสนับสนุนผู้ประกอบการและธุรกิจนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

รางวัลในสาขา Potential Technology Transfer คือ ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพจากการนำเทคโนโลยีจากการวิจัยและพัฒนาที่ได้รับการถ่ายทอดมาต่อยอดให้เกิดธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศผู้ประกอบการโดดเด่นสาขา Potential Technology Transfer นี้ ได้แก่

บริษัท อินโน กรีน เทค จำกัด ผู้พัฒนาระบบบำบัดวงจรไฟฟ้าชีวภาพ (BioCircuit) ระดับอุตสาหกรรมสามารถบำบัดสีในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมแปรรูปปาล์มน้ำมันและปศุสัตว์ให้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีกครั้ง โดยบริษัท อินโน กรีน เทค จำกัดเป็นผู้ประกอบการภายใต้การดูแลของสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

รางวัลรองชนะเลิศผู้ประกอบการโดดเด่นสาขา Potential Technology Transfer บริษัทที่ได้รับรางวัลนี้ ได้แก่

บริษัท พาริช สกิน จำกัด ผู้พัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายเวชสำอางบำรุงผิวหน้านวัตกรรมโพรไบโอติก ลิขสิทธิ์รายเดียวและรายแรกในประเทศไทยภายใต้ชื่อแบรนด์ว่า “วินเซนต์” โดยบริษัท ได้รับ License หรือใบอนุญาตให้ใช้สารสกัด Probiotic จากผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เกี่ยวกับผิวหน้า โดยบริษัท พาริช สกิน จำกัดเป็นผู้ประกอบการภายใต้การดูแลของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รางวัลผู้ประกอบการโดดเด่นสาขา Promising Entrepreneur ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมด้วยทัศนคติ ทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สมบูรณ์ของการเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพมาใช้ในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ และผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้ประกอบการโดดเด่นสาขา Promising Entrepreneur ได้แก่

บริษัท ฟางไทย แฟคทอรี่ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาชนะและบรรจุภัณฑ์ “เยื่อฟางข้าว” ผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม ลดปัญหาในการสร้างมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม สามารถนำไปแปรรูปให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้มากมาย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการภายใต้การดูแลของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศผู้ประกอบการโดดเด่นสาขา Promising Entrepreneur ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่บริษัท รีฟัน จํากัด ตู้รับซื้อขยะรีไซเคิล อัตโนมัติ เปลี่ยนขยะรีไซเคิลเป็นเงินในรูปแบบต่างๆ โดยผู้ใช้สามารถนำขวด PET พลาสติกใส หรือกระป๋องมาหยอดที่ตู้ เพื่อให้ เครื่องตรวจสอบคิดเป็นเงิน หรือสะสมเป็นแต้ม เพื่อนำไปแลกเป็น ความสนุกอื่นอีกต่อไป บริษัท รีฟัน จํากัด เป็นผู้ประกอบการภายใต้การดูแลของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ได้รับรางวัลผู้ประกอบการดีเด่น (The Best Incubatee Award) และพิเศษมากๆ ในปีนี้ มีผู้ได้รับรางวัลผู้ประกอบการดีเด่น (The Best Incubatee Award) จำนวน 2 รายด้วยกัน ได้แก่บริษัท Tasted Better (Thailand) จำกัด ผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งขนมปังไร้กลูเตน ไม่มีน้ำตาล ภายใต้แบรนด์ Dancing with a Baker นอกจากนั้น บริษัทยังมีสินค้านวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ อาทิ อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน อาหารสำหรับผู้ลดน้ำหนักแบบคีโตเจนิค ซึ่งเป็นผู้ประกอบการภายใต้การดูแลของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ขอเรียนเชิญผู้บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

พร้อมกันนี้ สมาคมไทยบิสป้ายังได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทยที่มีผลงานโดดเด่นในการยกระดับความสามารถธุรกิจและอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถเชื่อมต่อทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันได้แก่ องค์ความรู้ บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ และผลงานวิชาการต่างๆ มาพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถสร้างคุณค่า ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในระดับภูมิภาคได้อย่างมีนัยสำคัญ และผู้ที่ได้รับรางวัลหน่วยบ่มเพาะธุรกิจดีเด่นในปีนี้ คือ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ จะได้รับสิทธิออกบูธแสดงผลงานนวัตกรรมหน้างาน เพื่อประโยชน์ในการเจรจาธุรกิจ ได้รับโอกาสต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจ ผ่านเครือข่ายพันธมิตรของสมาคม และได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่การประกวดในระดับนานาชาติต่อไป เพื่อสร้างเกียรติประวัติให้กับประเทศไทยในเวทีโลก