ศูนย์คุ้มครองสิทธิคลองด่าน จับมือ พร้านิลวัชระ สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยจากรถ


ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค คลองด่านจับ โรงเรียนพร้านิลวัชระ จัดกิจกรรมอบรมรณรงค์ความปลอดภัยรถโดยสารนักเรียน เพื่อสร้งจิตสำนึก เคร่งครัด ผู้ประกอบการ ผู้ปกครอง
เมื่อวันที่ 19 ก.ย.65 ที่ห้องประชุมว่าที่ร้อยตรี จรูญ มุ่งการนา โรงเรียนพร้านิลวัชระ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค คลองด่าน โรงเรียนพร้านิลวัชระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมอบรมรณรงค์ความปลอดภัยรถโดยสารนักเรียน โดยมี นายวินัย ยงเขตการณ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรม

ดร.วรรณชนก รอดหยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้านิลวัชระ กล่าวว่าสภาพสังคมปัจจุบันที่ต้องเร่งรีบ ปรัลตัวเข้ากับยุคสมัยใหม่ ปัญหาที่ตามาคือ การละเลยที่จะคิดถึงความปลอดภัย โดยเฉพาะ การเดินทาง ต้องเจอปัญหาประสบอุบัติเหตุที่อาจไม่คาดคิด ที่มากจากไม่ระวัง จนต้อง บาดเจ็บ เสียชีวิตถึงมีเห้นบ่อยมากขึ้น ฉะนั้น การจัดกิจกรรม เพื่อเพิ่มความคิดโดยให้หน่อยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเสริมองคืความรู้เฉพาะทางซึ่งประกอบด้วย นายปลายวิน ทับถม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดสมุทรปราการ นายธวัชขัย แสงทอง ผู้จัดการบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และ พ.ต.ต.ยุทธชัย สุดเสน่ห์ สว.จร. สภ. เมืองสมุทรปราการและคณะตำรวจชุมชน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ กฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ประโยชน์ผู้ประสบอุบัติภัย กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบอุบัติภัย และความปลอดภัยในการจราจรทางถนน

นายขวัญเมือง อยู่นาน ประธานศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค คลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมอบรมรณรงค์ความปลอดภัยรถโดยสารนักเรียน ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสภาองค์กรของผู้บริโภค มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับรถรับส่งนักเรียน 2. เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ที่เกิดจากการเดินทางโดยรถรับส่งนักเรียน 3. เพื่อให้พนักงานขับรถรับส่งนักเรียน ได้ตระหนักถึงความสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติเหตุ มีวินัย เครารพกฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ 4. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการรับส่งนักเรียน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ตัวแทนจากสถานประกอบการ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนพร้านิลวัชระ ที่เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 100 คน โดยมี ดร.วิโรจน์ เวทยาวงศ์ นายวันชาติ แก้วนุช อุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันประสานงานจัดกิจกรรมครั้งนี้.