อธิบดีกรมทางหลวง เผย กรมทางหลวงทุ่มงบประมาณ 764 ล้าน ขยายถนนทางหลวงหมายเลข 336 สาย อ.เฉลิมพระเกียรติ-จักราช-ห้วยแถลง 4 เลน เชื่อมสู่ ลาว-เวียดนาม

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวง ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 226 สาย อ.เฉลิมพระเกียรติ-อ.จักราช-อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา จากขนาด 2 ช่องจราจร เป็นขนาด 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ ระยะทางประมาณ 21.66 กิโลเมตร (ก.ม.) ตามนโยบายของนายศักด์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ที่ต้องการบูรณาการด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ รองรับเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับสปป.ลาว ต่อเนื่องไปยังประเทศเวียดนาม สนับสนุนส่งเสริมการค้า การลงทุน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ลดอุบัติเหตุ และลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า

กรม โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 จึงเร่งดำเนินการโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงสายดังกล่าว ซึ่งอยู่ในพื้นที่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ระหว่าง กม.35+600-กม.39+800 กม.41+050-กม.49+000 กม.49+900-กม.53+510 และ กม.57+100-กม.63+000 ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ด้านในกว้าง 0.5 เมตร

นายสราวุธ กล่าวอีกว่า แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลาง และก่อสร้างจุดกลับรถ จำนวน 12 จุด โดยจะมีการเปิดให้คนข้ามที่เป็นเกาะกลางแบริเออร์ในตำแหน่งที่มีความจำเป็นและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในเส้นทาง รวมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามคลอง จำนวน 3 แห่ง และก่อสร้างศาลาทางหลวงในบริเวณสองข้างทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจำนวน 1 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง งบประมาณ 764,122,000 บาท

นายสราวุธ กล่าวอีกว่า เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะช่วยรองรับเส้นทางเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและการเดินทางที่มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)