สภาองค์กรของผู้บริโภค สป. เครือข่ายงดเหล้า สป.  สพฐ.สป.1 คปภ. ตร. รร.ป้อมพระจุล มอบเสื้อชูชีพ รณรงค์การส่งเสริมความปลอดภัยทางน้ำ

สภาองค์กรของผู้บริโภค องค์กรเครือข่ายงดเหล้า  สพฐ.สป.1  ตร. รร.ป้มพระจุลมอบเสื้อชูชีพ รณรงค์การส่งเสริมความปลอดภัยทางน้ำ

เมื่อ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ หอประชุมเพชรจอมเกล้าโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า ดร.ภูมิ พระรักษา รองผอ.สพฐ.สป.เขต 1นายเฉลิมพล สิทธิพันธ์ นายก เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า  คณะกรรมการเครือข่ายสภาองค์กรของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ ประธานร่วมมอบเสื้อชูชีพให้นักเรียน โดย ผอ.ดร.วีรนุช สุทธพันธ์ ดร.วิโรจน์ เวทยวงศ์  คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ มีนักเรียนส่วนหนึ่งจาก 400 คน ที่ต้องใช้เรือในการสัญจรมาเรียนหนังสือทั้ง ไป กลับ เป็นหลัก   การให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทางโรงเรียนให้ความสำคัญ คือนักเรียนต้องปลอดภัยเมื่อมาเรียน   ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ในเรื่องมาตรการส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ดร.กวินเกียรติ นนทวัฒน์ รองเลขาธิการสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในขณะนั้น ได้ลงเยี่ยมบ้านของนักเรียนโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้าในทางน้ำ ได้พบว่าการเดินทางทางน้ำมีความอันตรายสำหรับเด็กเป็นอย่างยิ่งจึงได้แนะนำให้โรงเรียนหาวิธีป้องกันดูแลการเกิดอุบัติภัย

ทางโรงเรียนก็ได้หาวิธีเพื่อที่จะของบประมาณสนับสนุน และการให้ความรู้จากองค์กรต่างๆ จนกระทั่งทางเครือข่ายองค์กรสภาคุ้มครองของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ  โดย ดร. วิโรจน์ เวทยาวงศ์ และคณะ พร้อมองค์กรเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดสมุทรปราการ   จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ ให้ความรู้แก่น้องๆ นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ พร้อมได้แจกอุปกรณ์เสื้อชูชีพเพื่อให้นักเรียนยืมใช้ สวมใส่ขณะนั่งเรือมาเรียนเพื่อความปลอดภัย

ภายในงานได้ ได้จัดกิรรมให้ความรู้  จากตำรวจ สภ.พระสมุทรเจดีย์ เรื่องการจราจรทางบก ทางเรือ,   สภาองค์กรของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ, องค์กรเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดสมุทรปราการ,  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสมุทรปราการ โดย นายปลายวิน ทับถม (ผอ.คปภ. สป.), นายธวัชชัยแสงทอง ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาสมุทรปราการ, และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมฟ้าผ่า ที่ได้ให้ความรู้นักเรียนใน เรื่องของการดูแลตัวเอง

ทางด้านนายวิโรจน์ เวทยวงศ์  กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของบุตรหลานของท่าน และโดยเฉพาะสภาองค์กรของผู้บริโภค ที่สนับสนุนงบประมาณ จัดกิจกรรมในการเดินทางโดยเฉพาะทางเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมสร้างองค์ความรู้ให้ นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ และทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื้อทุกคนปลอดภัยจากการใช้ ยานพาหนะทุกประเภท

การสร้างความตระหนักในการเรียนรู้ รู้วิธีรักษาความปลอดภัยจากการเดินทางเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเยาวชนนักเรียนถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาชาติในโอกาสต่อ