สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน โดยนางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการความยั่งยืนและกิจการเพื่อสังคม ผู้อำนวยการสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมจัดการขยะ ภายใต้โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน และซีพีน่าน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมจัดการขยะ ภายใต้“โครงการประกวดโมเดลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่ จ.น่าน (YIN-D)” เพื่อปลูกฝังให้น้อง ๆ นักเรียนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จ.น่าน และมีส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา นำเสนอผ่านการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ และออกแบบแนวคิดเพื่อช่วยเหลือสังคม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้จริงในชุมชน และโรงเรียนในจังหวัดน่าน

นายบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า โครงการประกวดโมเดลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่ จ.น่าน (YIN-D) เป็นโครงการปลูกฝังให้น้อง ๆ นักเรียนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จ.น่าน และมีส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมีน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดน่าน สนใจเข้าร่วมโครงการ และผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 17 ทีม รวม 83 คน และได้รับเกียรติจาก ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน คุณอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน คุณพิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการความยั่งยืนและกิจการเพื่อสังคม เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ และให้โอวาทแก่น้องๆนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบ รวมถึงเกณฑ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์ เพื่อให้น้องๆนั กเรียนรับทราบขั้นตอน และทิศทางของโครงการ YIN-D ในอนาคต

พร้อมกับได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ 3 ท่าน จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้แก่ คุณลัดดา พลอยมีค่า Department , Strategy & Sustainable Development คุณสุชิน แสงละออ Department , Strategy & Sustainable Development และคุณมงคล ทวีกุลกิจ Department , Innovation Center มาให้ความรู้กับน้องๆ มาบรรยายหลักสูตร “แนวคิดนวัตกรรมและการจัดการขยะ” โดยใช้หลักแนวคิด SCAMPER นอกจากนี้ยังมีการให้แนวทางกับน้องๆนักเรียนในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอย่างยั่งยืนด้วย