... เซ็น MOU สตช. บูรณาการระบบฐานข้อมูลกลางการตรวจพิสูจน์ของกลางยาเสพติด เพื่อความรวดเร็ว แม่นยำ ตรวจสอบได้รองรับการจับ ยึด ขยายผลไวขึ้น

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ...) มอบหมาย นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร รองเลขาธิการ ... เป็นผู้แทนลงนาม

ร่วมกับพลตำรวจโท สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ 8) สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลผลการตรวจพิสูจน์ของกลางยาเสพติด ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ สำนักงาน ... (ดินแดง)

โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้  เป็นความร่วมมือในการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลผลการตรวจพิสูจน์ของกลางยาเสพติด ระหว่าง สำนักงาน ... ในฐานะหน่วยงานกลางบูรณาการข้อมูลด้านยาเสพติด กับ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สพฐ.ตร.) ในฐานะหน่วยงาน

ผู้บังคับใช้กฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญการตรวจพิสูจน์หลักฐาน และเก็บรวบรวมข้อมูลสำคัญโดยใช้วิทยาการทางนิติวิทยาศาสตร์ เป็นการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์เกี่ยวกับผลการตรวจพิสูจน์สารเสพติดที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ สพฐ.ตร. และรวบรวมให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลตรวจพิสูจน์ของกลางยาเสพติดของประเทศ โดยบันทึกความร่วมมือนี้มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับถัดจากวันที่ลงนาม

นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร รองเลขาธิการ ... กล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยลดขั้นตอนซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงาน ถือเป็นการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านยาเสพติดของประเทศไทย สอดคล้องกับหน้าที่และภารกิจของสำนักงาน ... การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวและจัดทำเป็นระบบฐานข้อมูลกลาง ซึ่งจะทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่รวดเร็ว แม่นยำมากยิ่งขึ้น ตรวจสอบย้อนหลังได้ทั้งยังสามารถนำเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบ เพื่อหาความเชื่อมโยง แล้วนำไปสอบสวน ตามประมวลกฎหมาย

ยาเสพติด ที่เน้นการขยายผลนักค้ายาเสพติด เพื่อยึดทรัพย์และทำลายเครือข่ายผู้มีอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังของขบวนการค้ายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่มุ่งลดความเดือดร้อนของประชาชนต่อปัญหายาเสพติดของประเทศ