สกสค. ลงนาม MOU ซีพีออลล์ สนับสนุนการศึกษาบุตร หลานครูและบุคลากรทางการศึกษามอบ 100 ทุน เรียนฟรี มีรายได้

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา โดยมี ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นผู้ลงนามร่วมกับ นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหาร กพฐ. ผู้บริหาร สอศ. และคณะผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมในพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. การให้ทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) ศูนย์การเรียนรู้ปํญญาภิวัฒน์ และสถานศึกษาในความร่วมมือ จำนวน 100 ทุน เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้ตลอดหลักสูตร มีการฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียน มีรายได้ จากการปฏิบัติงาน และมีงานรองรับเมื่อจบการศึกษา

ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวต่อว่า “สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มีภารกิจหลักตามอำนาจหน้าที่ดำเนินงานด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น และความมั่นคงของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา และส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และปฏิบัติงานด้านการศึกษาได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามสมควร ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568 เน้นให้ผู้เรียน “เรียนดี มีความสุข” ขับเคลื่อนนโยบาย “ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ผู้เรียนเรียนรู้และมีรายได้ระหว่างเรียน จบและมีงานทำ (Learn to Earn) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จึงจัดให้มีโครงการเพิ่มสวัสดิการ สวัสดิภาพ และสิทธิประโยชน์ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการดำรงชีพสนับสนุนทุนการศึกาของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาให้กับเยาวชนจึงได้ดำเนินการทำความตกลงร่วมมือกันในการมอบทุนการศึกษาให้บุตร หลาน ของครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ที่มีความประสงค์เข้ารับการศึกษาแบบทวิภาคี ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวชฃ.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สถานศึกษาในความร่วมมือ เป็นทุนการศึกษาที่มอบหให้ตลอดหลักสูตร มีการฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียน”

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการสานต่อการสร้างโอกาสด้านการศึกษา การสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่บุตร หลานของครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระอีกทางหนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เล็งเห็นถึงนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาติ ที่จะสามารถทำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และหวังว่าความร่วมมือนี้จะเป็นการพัฒนาก้าวต่อไปที่ดีในอนาคต ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม จาก www.otep.go.th หรือ facebook : สกสค.