สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่, หอการค้าไทย ร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครนายก และเครือข่ายพันธมิตร ดำเนิน “โครงการไข่โรงเรียน เพื่อสุขภาพเด็กไทย” จัดงบประมาณหนุนเสริมโปรตีนไข่ให้เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ในจังหวัดนครนายก 2,261 คน ก่อนขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆต่อไป

นายมงคล พิพัฒสัตยานุวงศ์ นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ และประธานกองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมไก่ไข่ เปิดเผยว่า “โครงการไข่โรงเรียน เพื่อสุขภาพเด็กไทย” ในจังหวัดนครนายก จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมโภชนาการของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ด้วยการเพิ่มการบริโภคไข่ไก่ในโครงการอาหารกลางวันของแต่ละโรงเรียนนำร่อง รวมถึงสร้างการตระหนักรู้ถึงคุณประโยชน์ของไข่ไก่ ในกลุ่มเด็กนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยรูปแบบของโครงการฯ จะเป็นการมอบไข่ไก่ให้กับโรงเรียน 12 แห่งใน จ.นครนายก

ด้าน นางสาวไอรินทร์ อมรสินศิรรัฐ ประธานหอการค้าจังหวัดนครนายก ระบุว่า โครงการนี้เน้นเพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น จากไข่ไก่ซึ่งเป็นอาหารโปรตีนคุณภาพดี มีสารอาหารสำคัญครบถ้วน จะช่วยส่งเสริมความแข็งแรงให้กับเยาวชนไทย จึงร่วมดำเนินการโครงการดังกล่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 โดยคัดเลือกโรงเรียนจากทุกอำเภอของจังหวัดนครนายก รวมจำนวน 12 แห่ง จำนวนนักเรียนรวม 2,261 คน เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานไข่ไก่ที่โรงเรียน 3 ฟอง/คน/สัปดาห์ ร่วมกับการรับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ

ส่วน นายธนาวุฑ เอื้อละพันธ์ คณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และตัวแทนผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ไข่ จังหวัดนครนายก คาดว่าจะใช้งบประมาณในโครงการนี้รวมทั้งสิ้น 1,635,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุน จากกองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมไก่ไข่ 70% และหอการค้าจังหวัดนครนายก 30% ทั้งนี้ จะดำเนินโครงการใน 3 ภาคการศึกษา ปี 2567-2568 ดังนี้ ภาคการศึกษา 1/2567 และ 2/2567 ให้การสนับสนุนค่าจัดซื้อไข่ไก่ ฟองละ 4 บาท ส่วนในภาคการศึกษา 1/2568 สนับสนุนเงินฟองละ 2 บาท หลังจากนั้นแต่ละโรงเรียนจะซื้อไข่ไก่ด้วยงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียนจากภาครัฐต่อไป

นางณัฐกานต์ พันธ์ชัย รองประธานคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบาย Connect-Competitive-Sustainable ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะในด้าน Sustainable คือ 1. ) การสร้างภาวะแวดล้อมด้านโภชนาการที่ดีและยั่งยืนแก่เด็กวัยเรียน 2.) การสร้างแรงจูงใจให้ภาคธุรกิจเอกชนมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนผ่านมื้ออาหารที่มีคุณภาพ โดยจะวัดผลสำเร็จของโครงการ ผ่านการประเมินผลการเจริญเติบโตของเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ด้วยตัวชี้วัดทางสาธารณสุข เพื่อสรุปและรายงานผลต่อภาครัฐ ในการขยายผลโครงการฯ ไปยังจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป

“โครงการไข่โรงเรียน เพื่อสุขภาพเด็กไทย” จ.นครนายก ได้รับการสนับสนุนจาก หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัดนครนายก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กรมปศุสัตว์ กรมอนามัย กองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมไก่ไข่ คณะทำงานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ภายใต้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) และกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา