สวธ. จัดประกวด “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” (ภาคกลาง) สืบสาน รักษา ต่อยอด ดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศิลปวัฒนธรรมไทย


นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2567 “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” (ภาคกลาง) ณ Convention Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นวิศิษฏศิลปิน และเพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเกิดกระแสอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้แสดงความสามารถ รวมถึงยกระดับขีดความสามารถของดนตรี พัฒนาเทคนิคทางการแสดง ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณฯ พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดของแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง

นางสาววราพรรณ กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ตระหนักในคุณค่าของศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ซึ่งในยุคปัจจุบันแม้การแสดงพื้นบ้านจะถูกรุกโดยสื่อเทคโนโลยีอันหลากหลาย และทำให้คนรุ่นใหม่ละเลยหรือลดความสนใจในการแสดงเหล่านี้ แต่ดิฉันเชื่อว่าการแสดงพื้นบ้านแต่ละอย่างมีเสน่ห์และอัตลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันออกไป หากได้มีการพัฒนา ฟื้นฟูและปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุคสมัยก็จะสามารถสร้างความนิยมและสร้างรายได้ให้แก่คณะนักแสดงได้อีกครั้ง ที่สำคัญการแสดงพื้นบ้านแต่ละประเภทจะเป็นเสมือนตัวแทนทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นและแสดงให้เห็นถึงมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมมาเป็นเวลายาวนาน ซึ่งก็มีการปรับเปลี่ยนและสร้างสรรค์การแสดงเพื่อให้มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้ ต้องไม่ละเลยและทอดทิ้งซึ่งเอกลักษณ์ดั้งเดิมของการแสดงพื้นบ้าน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคณะนักแสดงและศิลปินทั้งในปัจจุบันและอนาคตสืบไป

รองอธิบดี สวธ. กล่าวต่อว่า การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” ได้จัดการประกวดไปแล้วที่ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา สำหรับครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สองและยังมีกำหนดจัดการประกวด อีก 2 ภูมิภาค คือ การประกวดรวมศิลป์พื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ Convention Hall เซ็นทรัล อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และการประกวดรวมศิลป์พื้นบ้านภาคใต้ วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2567 ณ Convention Hall เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


“ในวันนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ฯ ภาคกลางประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานฯ และเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ คณะช่อพิกุล วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเงินรางวัล 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ คณะกลางกรุง The Bangkok กรุงเทพมหานคร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ได้แก่ คณะสืบสานศิลป์ จังหวัดนครปฐม รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล คณะละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ คณะวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง และคณะละโว้เทพศิลป์ จังหวัดลพบุรี โอกาสนี้ สวธ. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันส่งกำลังใจ และติดตามการประกวด “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” อีก 2 ภูมิภาค ผ่านช่องทางของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมการประกวดหรือข้อมูลทางวัฒนธรรมได้ทาง www.culture.go.th เฟซบุ๊ก กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและ line@วัฒนธรรม” นางสาววราพรรณกล่าวเชิญชวน