น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ เลขานุการรมช.คลัง (นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ) ร่วมพิธีส่งมอบที่อยู่อาศัยให้กับผู้ที่ขาดโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ผ่านโครงการสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ แก่ครอบครัวนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง จ.สระแก้ว ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

สำหรับ โครงการนี้ถือเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาล และนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช.คลัง มอบให้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการเป็นสถาบันทางการเงินเพื่อการพัฒนาช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สนับสนุนส่งเสริมทำให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นำพาไปสู่การพัฒนาสังคมทึ่เข้มแข็งและยั่งยืน