เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นายกองเอก ธวัชชัย ศรีทอง ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเนื่องในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี ณ บริเวณลานหน้าอาคารกองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมี นางสาวประภัสรา ศรีทอง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนในทุกปี ถือเป็นพิธีที่มีความสำคัญที่จะได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อธงประจำกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี และพิธีสดุดีและรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้อุทิศกำลังกาย กำลังใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยเสียสละ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ประเทศชาติเป็นส่วนรวม และพิธีรับฟังสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

สำหรับกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติภารกิจร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ และทหาร ในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง ในรอบปีที่ผ่านมากำลังพลกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ ทุกอำเภอ ปฏิบัติภารกิจร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองระดับจังหวัดและอำเภอ

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจับกุมดำเนินคดีสำคัญเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจำนวนหลายคดีพร้อมของกลางจำนวนมาก และการป้องกันเหตุในพื้นที่ การออกตรวจสถานประกอบการ, สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ, ร้านเกมส์, ร้านคาราโอเกะ ตามมาตรการจัดระเบียบสังคม รวมถึงจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดในพื้นที่ตลอดมาตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ รับฟังสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง จำนวน 66 ทุน พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี

หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะได้เยี่ยมชมแปลงผักสวนครัว ของ อส. และร่วมปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และชูแนวคิดปลูกผักสวนครัว ส่งเสริมให้ “พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงทางอาหาร มุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนสู่การยกระดับต่อไป