เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 7 ก.พ.2567 ณ ริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานเปิดงาน“ตรุษจีน เล่ง เกีย ฉู่ สืบสานตำนานมังกร 2567”โดยมี นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายชัยวัฒน์ ตุนทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เทศกาลตรุษจีนเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยว สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่มีความมุ่งมั่นพลิกโฉมการท่องเที่ยว และตั้งเป้าสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 3.5 ล้านล้านบาท ในปี 2567 การดำเนินงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย – จีน “ตรุษจีน เล่ง เกีย ฉู่ สืบสานตำนานมังกร ประจำปี 2567ได้รับความร่วมมือจากองค์กรทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร และสื่อมวลชน ส่งผลให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ และการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมสู่การยกระดับให้เป็นเทศกาลประเพณีในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงวัฒนธรรม

อีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้กับประชาชน ด้วยการนำ Soft Power ในพื้นที่มาสร้างคุณค่า มูลค่าและความเข้มแข็งให้กับจังหวัดสมุทรสาคร ภาพลักษณ์และเกียรติภูมิไทย อย่างยั่งยืนสืบไป ทั้งนี้งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย-จีน ตรุษจีน เล่ง เกีย ฉู่ สืบสานตำนานมังกร 2567 ถือว่าเป็นงานสำคัญของสมุทรสาคร ในการเป็นพื้นที่ที่หล่อหลอมมาด้วยวัฒนธรรมไทย-จีน ที่มีทั้งศาลเจ้า มีคนไทยเชื้อสายจีนอยู่อาศัยกันมาอย่างช้านาน
นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า การจัดงานงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย – จีน “ตรุษจีน เล่ง เกีย ฉู่ สืบสานตำนานมังกร 2567”ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต กิจกรรมส่งเสริมเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นและชุมชน ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยคำว่า “เล่ง เกีย ฉู่” แปลว่า บ้านลูกมังกร ซึ่งสภาพภูมิศาสตร์จะเห็นสภาพโค้งของลำน้ำเป็นรูปมังกร

โดยในอดีตบ้านเรือนส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่ผสมผสานทั้งไทยและจีน ซึ่งยังคงหลงเหลือให้เห็นในปัจจุบัน รวมทั้งเทศกาลประเพณี และศาลเจ้าที่มีในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครจำนวนมาก ในการดำเนินงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย – จีน “ตรุษจีน เล่ง เกีย ฉู่ สืบสานตำนานมังกร ประจำปี 2567” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ปลุกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร มีความรัก ความภาคภูมิใจ และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น “ตรุษจีน” จังหวัดสมุทรสาคร เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สู่ส่งเสริมการท่องเที่ยว เสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดและระดับประเทศให้บรรลุตามเป้าหมาย

การจัดงานครั้งนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงแสง สี เสียง สืบสานตำนานมังกร และ 100 แซ่ พันธุ์มังกรสาครบุรี นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติเรื่องเล่า ความเชื่อ ประเพณีตรุษจีน ในจังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 3 อำเภอ ขบวนแห่เทพเจ้าไช้ซิ่งเอี๊ย เล่าเรื่อง วิถีชีวิตชุมชนท่าจีน การแสดงเรือประดับไฟ การประกวดเชิดสิงโต การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยของเยาวชน การแสดงอุปรากรจีน และศิลปินที่มีชื่อเสียง การออกบูธสินค้าทางวัฒนธรรม บูธสาธิตศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน ของดี ของเด่นจังหวัดสมุทรสาคร ผลิตภัณฑ์ของฝากคุณภาพสากล ตลอดจนอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสาคร มากกว่า 50 ร้านค้า และที่พิเศษในการจัดงานนอกจากการไหว้ขอพรเทพเจ้าไช้ซิ่งเอี๊ย ในคืนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 และจะมีการผัดหมี่มงคลกระทะยักษ์ ลุ้นรับของรางวัลกับกิจกรรมช้อปลุ้นโชค กิจกรรมสอยดาวต้นไม้มงคล ในทุกวัน