สมุทรปราการ-“วันชัย”ผู้ว่าฯสมุทรปราการ ปลูกจิตสำนึกเยาวชน เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต หรือ Big Rock

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 6 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต.ลัดหลวง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต หรือ Big Rock ซึ่งเป็นโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อวงราชการและภาคเอกชน โดยมีนางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด กล่าวเปิดงาน พร้อมหลายหน่วยงานอื่นทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมให้การสนับสนุน

วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

โดยกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการอบรมให้ความรู้การต่อต้านการทุจริตในทุกวงการแล้ว ยังเป็นการสร้างเครือข่ายภาคีในกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิด แสดงจิตสำนึกพลเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อสังคมส่วนรวมร่วมถึงประเทศชาติในอนาคต

การอบรมยังได้รับเกียรติจาก นายประชา เตรัตน์ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริต มาเป็นวิทยากรบรรยายปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ผู้นำเยาชนกับจิตสำนึกพลเมือง” ให้กับนักเรียนผู้เข้าอบรมจำนวน 150 คน ในครั้งนี้อีกด้วย

นายสุวิชา คุ้มทรัพย์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า กิจกรรมเป็นการสร้างเครือข่ายโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เกี่ยวกับการป้องกันและการทุจริตคอรับชั่นทั้งในภาครัฐและเอกชน

นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ในส่วนภาครัฐได้ส่งเสริมกิจกรรม โดยมีคณะบริหารจากสภาเด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งในจังหวัดมีผู้จัดตั้งคณะกรรมการในระดับตำบล เพื่อเป็นกระบอกเสียงกระจายต่อไปยังเด็กและเยาวชนให้ควบคุมทุกพื้นที่ ถึงแนวคิด หลังการและกระบวนการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต