ปลัด มท.ประชุม 25 จังหวัด ภาคกลางภาคตะวันออก เน้นย้ำผู้ว่าฯ ต้องเป็น “ผู้นำบูรณาการของพื้นที่” ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

เมื่อเวลา 15.00 น วันที่ 18 มกราคม 2567 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่โดยมีนายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ,นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง, นายประสพโชค อยู่สำราญ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจาก 25 จังหวัด ภาคกลางภาคตะวันออกเข้าร่วมประชุม

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยมีเป้าหมายให้ทุกจังหวัดมีการขับเคลื่อนดูแลพี่น้องประชาชนด้วยการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบองค์รวม เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย และขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืนให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้ด้วยการนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียง โดย เน้นย้ำบทบาทผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องเป็น “ผู้นำบูรณาการของพื้นที่” มุ่งมั่นนำทุกส่วนราชการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย และอำนวยประโยชน์สุขที่ยั่งยืนต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน

“ผู้ว่าฯ CEO คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ” ผู้เป็นหัวหน้าเบอร์หนึ่งของข้าราชการในพื้นที่ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ต้องรับผิดชอบงานนโยบายของรัฐบาลทุกเรื่อง ดังนั้น สิ่งที่เราต้องคำนึงอยู่เสมอ คือ “เราทุกคนต้องมีภาวะผู้นำและมีความรับผิดชอบต่อการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่ต้องมีใครสั่ง” และนำงานทุกงานของทุกกระทรวงและทุกภาคส่วนมาทำโดยทันที ซึ่งกระบวนการทำงานแบบบูรณาการตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงถอดบทเรียนจากความสำเร็จของโครงการพระราชดำริ 4,741 โครงการ คือ การมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ 4 ขั้นตอน คือ ร่วมพูดคุย ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับประโยชน์ ทั้งนี้ ในส่วนของการร่วมรับประโยชน์ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือสิ่งที่เป็นรูปธรรมใด ๆ แต่คือ “ความภาคภูมิใจ เกียรติยศ และชื่อเสียง” ซึ่งผู้ที่จะทำให้ทุกท่านได้รับสิ่งเหล่านี้ คือ “พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบ”

ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดร่วมกันขับเคลื่อนงานเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขในทุกมิติให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งแน่นอนว่าทุกท่านทำงานกันอย่างหนัก แต่เราต้องทำงานให้หนักขึ้นในทุกวัน ในทุกวินาที เพื่อร่วมกันจรรโลงสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยกับโลกใบเดียวนี้ของเราที่กำลังเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย อย่างไม่ย่อท้อ เพราะพี่น้องประชาชนยังมีความยากลำบาก พวกเราซึ่งเป็น “ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกคน” ต้องตระหนักถึงภาระหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐบาลประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย การจัดระเบียบสังคม การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ การปราบปรามผู้มีอิทธิพล การจัดทำแผนสังคม การบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โครงการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดิน ของบุคคลในที่ดินของรัฐ การแก้ปัญหายาเสพติด การบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะ, การป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งประจำปี 2567 และการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2567 ที่โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี อ.บางละมุง จ.ชลบุรี