เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานการ Kick Off กิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวา และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณอ่าวเก็บน้ำหนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดชลบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ และการจัดทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จึงได้จัดกิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวา และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 (พระชนมพรรษาครบ 71 พรรษา) และปลูกฝังจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะและจิตอาสาพัฒนา ให้กับบุคลากรของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนเพื่อปรับภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่สาธารณะ โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยเน้นการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของทุกภาคส่วน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อพัฒนาพื้นที่ด้านแหล่งน้ำในการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรและความสุขต่อประชาชนและชุมชนส่วนรวมอย่างมั่นคงถาวรสืบไป