เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1 ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมศรีราชา อาคารศรีราชาประชาคม (หลังเล็ก) ที่ว่าการอำเภอศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เพื่อรายงานผลการดำเนินการและความก้าวหน้าโครงการชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2566 พร้อมแจ้งผลการพิจารณาแผนงานประจำปีงบประมาณ 2567 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1 การชี้แจงแนวทางบริหารจัดการเงินงบประมาณเหลือจ่ายและเงินรับฝากอื่น และพิจารณาโครงการกรณีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผลการพิจารณาแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอแนะเพิ่มเติมให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจัดขึ้น ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน เมื่อปี พ.ศ 2550 เพื่อช่วยฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการรอบโรงไฟฟ้า เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นรอบโรงไฟฟ้าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ และเพื่อให้ชุมชนมีการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป